Czy leasing operacyjny jest wciąż opłacalny?

Przedsiębiorcy, którzy chcą zakupić nowe pojazdy, maszyny czy inny sprzęt dla firmy, często decydują się na leasing. To dobra alternatywa dla kredytu bankowego i sposób na optymalizację obciążeń podatkowych. Szczególnie popularny jest leasing operacyjny – decyduje się na niego aż 80% klientów. Czym zatem jest leasing operacyjny i jaki wpływ na ten sektor miały ostatnie zmiany w prawie podatkowym?

Inwestycja w nowe auta służbowe, maszyny produkcyjne, a nawet sprzęt biurowy zwłaszcza na początku działalności może być poważnym obciążeniem. Dlatego młodzi przedsiębiorcy szukają takich sposobów finansowania inwestycji, które pozwalają szybko wyposażyć firmę i rozpocząć działalność, a jednocześnie pozwalają na niewielkie zaangażowanie kapitału własnego.

Potwierdzają to dane statystyczne. Z informacji Związku Polskiego Leasingu wynika, że w roku 2017 firmy zajmujące się leasingiem sfinansowały w polskich firmach inwestycje o łącznej wartości aż 67,8 mld złotych (źródło: https://bs.net.pl/leasing-operacyjny-czy-finansowy/). Jednak zmiany prawa podatkowego, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku, budzą wątpliwości co do opłacalności leasingu operacyjnego. Czy rzeczywiście stał się on mniej korzystny?

Leasing operacyjny, czyli co?

Czy leasing operacyjny jest wciąż opłacalny? 1Zastanówmy się, czym jest leasing operacyjny i dlaczego aż 80% przedsiębiorców decyduje się na tę formę finansowania. Ten rodzaj leasingu polega na przekazaniu prawa do użytkowania przedmiotu (np. samochodu, maszyny czy sprzętu komputerowego) przez firmę leasingową na rzecz leasingobiorcy. Umowa taka musi być zawarta na określony czas, wynoszący minimum 40% czasu amortyzacji danego aktywa. W zamian za przekazanie praw leasingobiorca opłaca comiesięczne raty. Po określonym w umowie terminie może on wykupić przedmiot transakcji.

Należy pamiętać, że to firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych, gdyż przedmiot jest jej własnością przez cały okres trwania umowy. Podatek VAT od transakcji jest zaś uiszczany przez leasingobiorcę w ratach doliczanych do rat leasingowych.

Zmiany w prawie podatkowym a leasing operacyjny

Zmiany w prawie podatkowym, które mogą mieć wpływ na warunki leasingu operacyjnego, dotyczą kilku kluczowych kwestii.

Pierwszą istotną nowością jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł. W jego efekcie wzrasta kwota dochodu – podstawa opodatkowania – od której nie będzie wymagane płacenie PIT.

Po drugie, w podatku CIT wprowadzone zostały ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nie tylko odsetek od kredytów i pożyczek, ale też innych kosztów finansowania dłużnego (w tym części odsetkowej raty leasingowej).

W ramach zmian wzrasta też wartość początkowa środka trwałego oraz wartości niematerialnych (z dotychczasowych 3,5 tys. zł do 10 tys. zł), których zakup można zaliczyć jednorazowo do kosztów.

Po zmianach przedsiębiorcy mają również możliwość jeden raz zamortyzować wprowadzone do ewidencji w konkretnym roku fabrycznie nowe środki trwałe o wartości co najmniej 10 000 zł, a nieprzekraczającej 100 000 zł.

Warto podkreślić, że zmiany w prawie podatkowym nie dotkną rozliczających się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – a więc większości nowych firm oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP. Mogą jednak mieć wpływ na sposób rozliczania leasingu przez firmy prowadzące księgi rachunkowe, które inaczej rozliczają koszty leasingowe dla celów bilansowych, a inaczej dla podatkowych.

Skorzystanie z leasingu operacyjnego jest trafionym rozwiązaniem szczególnie na początku działalności firmy. Dzięki niemu kapitał początkowy można przeznaczyć na inne cele, zachowując płynność finansową. W przypadku takiej formy leasingu w koszty uzyskania przychodu można zaliczyć cała ratę leasingową, opłatę wstępną oraz pozostałe wydatki związane z eksploatacją przedmiotu umowy.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top