Czym jest informacja gospodarcza

Wiele osób zadawało sobie pytanie czym jest informacja gospodarcza. Bez względu na to, czy jesteś przedsiębiorcą, czy konsumentem, a może kieruje Tobą zwykła ciekawość i należysz do grona osób poszukujących odpowiedzi na powyższe pytanie, przeczytaj ten poradnik, a uzyskasz nurtującą Cię odpowiedź, oraz dowiesz się innych ciekawych informacji. Przeczytaj i dowiedz się więcej!

Co To Jest Informacja Gospodarcza

Co to jest informacja gospodarcza

Za najczęstszą definicję, jaka opisuje informację gospodarczą, uznaje się definicję, którą zawarto w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku na temat udostępniania informacji gospodarczych jak i wymianie danych gospodarczych.

Definicja ta brzmi: informacją gospodarczą są dane dotyczące czterech podmiotów lub sytuacji.

Warto wiedzieć, że informacje gospodarcze to dane, które dotyczą podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, takiej jak np.:

 • siedziba i adres,
 • jej oznaczenie,
 • numer REGON,
 • numer identyfikacji podatkowej,
 • główny przedmiot działalności gospodarczej,
 • numer, pod którym dany podmiot wpisany jest do właściwego rejestru, dodatkowo z oznaczeniem sądu rejestrowego,
 • imiona jak i nazwiska osób, które wchodzą w skład organów zarządzających, czyli prokurentów lub pełnomocników podmiotu,

Ponadto, warto wiedzieć, że informacje gospodarcze dotyczą również osób fizycznych i należą do nich:

 • imiona i nazwiska,
 • numer PESEL,
 • numer REGON,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • seria oraz numer dowodu osobistego,
 • oznaczenie,
 • siedziba oraz adres,
 • numer identyfikacji podatkowej,
 • główny podmiot działalności gospodarczej,
 • numer, pod którym dany podmiot wpisany jest do właściwego rejestru, dodatkowo z oznaczeniem sądu rejestrowego,
 • imiona i nazwiska pełnomocników jeżeli zostali ustanowieni,

Za informacje gospodarcze uznaje się również dane, które dotyczą zobowiązań pieniężnych i można wymienić:

 • kwotę i walutę,
 • tytuł prawny,
 • kwotę zaległości,
 • termin powstawania zaległości,
 • stan postępowań, które dotyczą zobowiązania (również informacja o orzeczeniach sądowych),
 • informacja na temat kwestionowania przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania,
 • daty wysłania wezwań do zapłaty, które zawierają ostrzeżenia o zamiarze przekazywania danych do biur, z podaniem firmy oraz adresu siedziby tych biur,
 • inne informacje,

Dane dotyczące posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem również uznaje się za informacje gospodarcze i należą do nich:

 • nazwa danego dokumentu,
 • seria oraz numer dokumentu,
 • data wystawienia dokumentu,
 • oznaczenie, jak również siedziba i adres podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego wystawca,
 • dane osobowe osoby, której dotyczy dokument,
 • okoliczności, w jakich posłużono się dokumentem,
 • wskazanie organu lub osoby, który stwierdził, że dokument został podrobiony, lub jest cudzy,

Podsumowując, przez informacje gospodarcze rozumie się te dane, które pełnią funkcję identyfikującą, czyli np. dzięki nim można zidentyfikować dłużnika, przedsiębiorcę, czy chociażby istniejącą zaległość finansową.

Dowiedz się więcej!

Biura informacji gospodarczej na Polskim rynku

Obecnie na polskim rynku działa kilka biur informacji gospodarczej. Biura te działają na własną rękę i prowadzą odrębne listy dłużników. Są one dla siebie konkurentami i jest to powód, dla którego informacje gospodarcze nie przepływają pomiędzy nimi.

Wnioskując z powyższego, jeżeli chcemy sprawdzić lub skutecznie zweryfikować rzetelność, czy uczciwość naszego przyszłego kontrahenta, warto wystąpić z zapytaniem do kilku biur informacji gospodarczych (BIG). Jest to ważne, gdyż wierzyciel może zdecydować się, dopisać dłużnika jedynie do jednego BIG-u.

Co możemy znaleźć w BIG

Przedsiębiorca w BIG może sprawdzić informacje gospodarcze na temat dowolnego przedsiębiorcy, w tym siebie. Można również sprawdzić informacje na temat konsumenta, lecz jedynie za jego pisemną zgodą. Natomiast konsument w BIG może znaleźć informacje na temat dowolnego przedsiębiorcy, oraz samego siebie. Jeżeli chodzi o przedsiębiorce, jest to bez ograniczeń, natomiast jeżeli chodzi o samego siebie, jest to bezpłatne i dotyczy jednego razu na 6 miesięcy. Konsument niestety nie może nigdy sprawdzić informacji gospodarczych, które dotyczą innych konsumentów.

Istnieją biura, które zbierają pozytywne informacje gospodarcze na temat najczęściej regulowanych należności. Za takowe informacje można uznać te, które dotyczą dokonanej płatności w okresie nie późniejszym niż do 60 dnia od terminu wymagalności.

Informacja biznesowa – czym jest

Warto wspomnieć również nieco na temat informacji biznesowej. Są to informacje mające treść gospodarczą lub mające znaczenie podczas podejmowania decyzji biznesowych. Pojęcie to jest dosyć szerokie i swoim zakresem obejmuje generalnie wszystko to, co ma znaczenie dla prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej.

Można przyjąć, że pod hasłem informacji biznesowej spotykamy jednakowo treści, które pochodzą z jawnie dostępnych oraz publicznych rejestrów (raporty branżowe na temat ilości konsumentów na danym rynku, które dostępne są w specjalnych zrzeszeniach branżowych, jak również poufnych informacji, które można zdobyć w nielegalny sposób).

Informacja gospodarcza, a biznesowa – różnice

Jak widać, z powyższych definicji wynika, że informacje gospodarcze zawierają się w zakresie pojęcia informacji biznesowych, np.:

 • istnieją informacje gospodarcze, które nie są informacjami biznesowymi,
 • każda informacja gospodarcza jest biznesową, lecz nie każda informacja biznesowa jest gospodarczą.

Czy warto korzystać z informacji gospodarczych

Okazuje się, że tak. Warto korzystać z informacji gospodarczych. Jest tak dlatego, iż cechą, która charakteryzuje biura informacji gospodarczych, jest ich otwartość dla podmiotów bez względu na to, w jakim sektorze gospodarki działają. Jak widać, informacje przechowywane w biurach są łatwo dostępne, dlatego warto z nich korzystać.

Dobrze jest mieć na uwadze również to, że w biurach informacji gospodarczych przechowywane są dane dotyczące nierzetelnych dłużników. Czasami warto sięgnąć po takowe informacje z uwagi bezpieczeństwa i tego, aby nie wdać się w relacje biznesowe z różnymi nierzetelnymi podmiotami. Osoby takie bardzo często nie regulują zobowiązań, które same zaciągają. Warto się ich wystrzegać.

Podsumowanie

Jak widać, informacja gospodarcza jest bardzo przydatną rzeczą, zarówno dla przedsiębiorców, jak i również konsumentów. Można w nich znaleźć naprawdę dużo ciekawych jak również przydatnych informacji, które być może są przez nas poszukiwane.

W Polsce znajduje się kilka biur informacji gospodarczej (skrót BIG), jednak pamiętajmy, że są to biura konkurencyjne. Jeżeli zdecydujemy się na sprawdzenie danego podmiotu w biurze informacji gospodarczej, warto skorzystać z kilku takich biur, aby mieć pewność odnośnie sprawdzanego przez nas podmiotu.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top