Jakie korzyści i ryzyka niosą ze sobą inwestycje w fundusze obligacji?

Fundusze obligacji – jeśli tylko inwestują w obligacje skarbowe, czyli emitowane przez państwa – mają opinię mało ryzykownych, a przez niektórych uważane są wręcz za najbezpieczniejszą formę lokowania oszczędności.

Jakie korzyści i ryzyka niosą ze sobą inwestycje w fundusze obligacji? 1

Oczywiście inwestowanie na rynku kapitałowym zawsze związane jest z pewnym ryzykiem. W wypadku inwestycji skarbowych, a więc papierów dłużnych emitowanych przez państwa, podstawowym ryzykiem jest bankructwo emitenta, a więc państwa, którego obligacje kupiliśmy. Do takiej sytuacji dochodzi wówczas, gdy państwo nie jest w stanie wypełniać swoich finansowych zobowiązań wobec dłużników i w efekcie nie znajduje nowych chętnych do pożyczania. W niedawnej historii mieliśmy kilka takich przypadków i dotknęły one między innymi Rosję, czy Argentynę, w końcu lat osiemdziesiątych faktycznym bankrutem była również Polska. Takich przypadków było, na szczęście, niewiele, a dzisiaj głośno mówi się, że zagrożona bankructwem jest obecnie (już po raz kolejny zresztą) Argentyna, a także Rosja, co może być jednym z efektów jej napaści na Ukrainę. Na szczęście papiery dłużne obu tych państw nigdy nie cieszyły się wielkim zainteresowaniem funduszy obligacji

Obligacje korporacyjne jak akcje?

Inaczej sytuacja wygląda w wypadku inwestycji w inne rodzaje obligacji – komunalne, a przede wszystkim korporacyjne. Zwłaszcza te ostatnie obarczone są sporym ryzykiem, a niektórzy uważają nawet, że ryzyko inwestowania w obligacje korporacyjne jest porównywalne z ryzykiem inwestowania w akcje.

Obligacje korporacyjne to bowiem nic innego jak dług emitowany przez spółki, a każda spółka jest przecież zagrożona bankructwem. Ale nie każda, co oczywiste, w równym stopniu. Jeśli więc decydujemy się kupić jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, który ma w swoim portfelu obligacje korporacyjne, to dokładnie sprawdźmy jakie spółki wybiera zarządzający. Jeśli, bazując na polskim rynku, stawia na duże i stabilne spółki skarbu państwa – PKO BP, Orlen, Bank Gospodarstwa Krajowego – to możemy mieć pewność, że nasze oszczędności są bezpieczniejsze niż w wypadku kupna papierów dłużnych małych firm o kiepskiej pozycji rynkowej, która dopiero poprzez emisję swoich obligacji zamierza podbić rynek.

Większe ryzyko, większy zysk

Warto jednak mieć również na uwadze, że obligacje korporacyjne są z reguły wyżej oprocentowane niż popularne „skarbówki”, a najwyżej są oprocentowane obligacje najbardziej ryzykowne. To oznacza, że fundusz obligacji zawierający komponent korporacyjny ma szansę na wypracowanie wyższej stopy zwrotu. Każdy z inwestorów musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest gotów ponosić takie ryzyko.

Ryzyko stopy procentowej

Zaletą inwestycji w obligacje jest bezpieczeństwo, a także stabilizowanie całego portfela i z reguły nieco większe oprocentowanie niż w wypadku lokat bankowych.

Posiadacz obligacji lub jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego musi się też liczyć z ryzykiem stopy procentowej pamiętając, że ceny obligacji stałoprocentowych lub zerokuponowych zmieniają się odwrotnie do kierunku zmian rentowności. Oznacza to, że wraz ze wzrostem rentowności rynkowych cena obligacji zaczyna spadać, a w przypadku spadku rentowności – rosnąć. Zmiany stóp procentowych Narodowego Banku Centralnego oraz rentowności rynkowych obligacji w mniejszym stopniu dotykają natomiast obligacji o zmiennej stopie procentowej.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1500, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar TFI S.A. oraz Caspar Asset Management S.A. informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top