Na czym polega praca zarządcy nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomością to zestaw zadań, których celem jest kompleksowa obsługa obiektów budowlanych. W ogólnym rozumieniu zarządca nieruchomości prowadzi pełną administrację budynku, reprezentuje interesy wspólnoty mieszkaniowej oraz koordynuje zadania techniczne i konserwatorskie. Dodatkowo zarządca to profesjonalny doradca w sprawach dotyczących nieruchomości. Administrator nieruchomości to profesja wymagająca doświadczenia oraz fachowego podejścia i umiejętności, gdyż procesy zarządcze mają duży wpływ na jakość życia i bezpieczeństwo osób korzystających z nieruchomości.

Na czym polega praca zarządcy nieruchomości? 1
pixabay.com

Obowiązki zarządcy nieruchomości

Zarządca nieruchomości podejmuje się administracji budynkiem na podstawie umowy z właścicielem posesji lub wspólnotą mieszkaniową. Umowa o zarządzanie nieruchomością powinna szczegółowo wyznaczać zakres obowiązków administratora. Zarządca powinien wykonywać następujące obowiązki:

 • Reprezentowanie na zewnątrz wspólnoty mieszkaniowej w sprawach dotyczących administracji nieruchomością.
 • Prowadzenie oraz archiwizacja kompletnej dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej, w skład której wchodzą dokumenty dotyczące stanu technicznego budynku, książka obiektu budowlanego, dokumenty eksploatacyjne nieruchomości, dokumenty finansowe, prowadzenie ewidencji lokali i ich użytkowników (wraz z aktualizacją). Do zadań zarządcy należy także archiwizacja dokumentów.
 • Administrowanie sprawami dotyczącymi dostarczania do budynku wszystkich niezbędnych mediów (woda, gaz, energia elektryczna, odprowadzane ścieków, wywóz śmieci itp.). Zarządca kontaktuje się z usługodawcami i dba o wywiązywanie się z zapisów umów.
 • Zapewnienie obsługi eksploatacyjnej nieruchomości, w zakres czego wchodzi prowadzenie regularnych działań konserwacyjnych (np. utrzymanie czystości).
 • Dbanie o bezpieczeństwo nieruchomości poprzez ubezpieczanie budynku od zdarzeń losowych, ognia, odpowiedzialności cywilnej.
 • Terminowe prowadzenie przeglądów stanu nieruchomości oraz używanych na terenie budynku urządzeń jego wyposażenia. Zarządca zadbać musi o zapewnienie całodobowych usług technicznych, które przydadzą się w wypadku nagłej awarii (opieka pogotowia technicznego).
 • Zarządzanie, organizacja i administracja prac remontowych, modernizacyjnych (realizacja przetargów, zapytań ofertowych, dopilnowywanie ekip i wykonawców, kontrola i nadzór prac).
 • Umożliwianie mieszkańcom nieruchomości dostępu do informacji, dokumentacji oraz innych pism dotyczących budynku (dokumenty odnoszące się do prac konserwatorskich i naprawczych, rozliczenia finansowe, książeczki opłat itp.). Obecnie pakiet niezbędnych danych można udostępniać mieszkańcom przez Internet.
 • Finansowa obsługa nieruchomości (prowadzenie księgowości wspólnoty, wykonywanie niezbędnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, zarządzanie kontem bankowym, planowanie i prowadzenie działań sprawozdawczych, sporządzanie sprawozdań finansowych itp.).
 • Formalna obsługa nieruchomości (opracowywanie umów, prowadzenie windykacji, pomoc w tworzeniu uchwał i zarządzeń itp.).
 • Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, w tym organizacja i prowadzenie zebrań wspólnoty mieszkaniowej (zwołanie zebrania, zawiadomienie mieszkańców o zebraniu, przygotowanie porządku obrad itp.).

Obowiązki zarządcy nieruchomości mają bardzo szerokie spektrum działań. Administratorem nie może być, więc przypadkowa osoba, ale wykwalifikowany specjalista. Pełny zakres obowiązków należy zawrzeć w umowie. Sporządzenie szczegółowego wykazu pozwoli zapewnić kompleksową obsługę nieruchomości.

Odpowiedzialność zarządcy nieruchomości

Zobowiązania administratora nieruchomości określane są szczegółowo w umowie cywilno-prawnej, która podlega przepisom Kodeksu cywilnego. Podpisując umowę zarządca podejmuje się realizacji wyznaczonych zadań z pełną odpowiedzialnością. Umowa zatem staje się podstawą rozstrzygania sporu dotyczącego sprawcy (zarządca nieruchomości) i poszkodowanego (np. wspólnota mieszkaniowa). Szkoda spowodowana działaniem administratora będzie więc skutkiem nienależytego wykonania umowy, niedopełnienia określonych w umowie ustaleń, sprzeniewierzenia się zasadom czy naruszenia obowiązków (obowiązki wynikające z zapisów umowy lub innych powszechnych działań określonych przez prawo cywilne). Zarządca nieruchomości ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku, w którym nastąpiło powstanie szkody w wyniku konkretnego działania lub zaniechania czynności zapobiegawczych wystąpienia uszczerbku. Podstawą odpowiedzialności jest także niewłaściwa realizacja zapisów umowy, to jest powierzonych zadań, co może być także efektem podejmowania nieodpowiednich działań lub ich zaniechania. Ważne jest również, by zaistniał wyraźny związek przyczynowy pomiędzy działaniem administratora, niewywiązaniem się z zapisów umowy oraz efektem naruszeń treści dokumentu. Właściwe sporządzenie kontraktu jest zatem kluczowe. Działalność zarządcy nieruchomości to zestaw odpowiedzialnych zadań, które warunkują życie wielu osób, dlatego też administrator budynku podlega odpowiedzialności prawnej (kara grzywny, ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności).

Zobacz ofertę zarządcy nieruchomości w Warszawie: https://solidia.pl/o-firmie/

Kto wybiera zarządcę?

Decyzję o wyborze zarządcy nieruchomości w przypadku nowych budynków zwykle podejmuje deweloper. Wspólnota mieszkaniowa może jednak dokonać zmiany administratora podczas głosowania. Problemy mogą pojawić się, kiedy w umowie z deweloperem znajduje się zapis utrudniający odwołanie zarządcy wybranego przez inwestora. Jeżeli nie ma prawnych przeciwskazań wspólnota może decydować o odwołaniu obecnego i powołaniu nowego administratora nieruchomości.

Na czym polega praca zarządcy nieruchomości? 2
pixabay.com

Czy administrowaniem nieruchomością może zająć się zarząd nieruchomości?

Zarządca nieruchomości i zarząd nieruchomości to dwa podmioty, które w dużej mierze różnią się od siebie w zakresie obowiązków i zasadach funkcjonowania. Zarządca (Administrator) nieruchomości to zawód określony prawem (prawo wymaga także posiadania przez zarządcę obiektu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej). Natomiast członkowie wspólnoty mieszkaniowej nie muszą legitymować się zaświadczeniami. Nie wymaga się też od nich doświadczenia. Wspólnotę tworzą najczęściej właściciele lokali danej nieruchomości, a jej zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Odpowiedzialność prawna zarządu wspólnoty ogranicza się do przestrzegania obowiązującego prawa oraz odpowiedniego zarządzania budynkiem. Administrator nieruchomości podlega ogólnie panującym przepisom, jednakże jego odpowiedzialność jest znacznie szersza, gdyż niewywiązywanie się z obowiązków umowy może doprowadzić go przed Komisję Odpowiedzialności Zawodowej.

Faktem jest, że zarząd nieruchomości nie posiada odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia oraz umiejętności uprawniających do skutecznego i wydajnego zarządzania nieruchomością. Administrowanie budynkiem wymaga sporo czasu. Zarządca nieruchomości to zawód z określonymi zadaniami do wykonania. Zarząd budynku tworzą osoby fizyczne, które dobrowolnie i zwykle społecznie działają na rzecz dobra wspólnoty. Kierownictwo wspólnoty mieszkaniowej ma prawo i powinno powołać wykwalifikowanego administratora. Pozwoli to nie tylko na efektywne i bezpieczne administrowanie budynkiem, ale także, w przypadku powstania szkód, wyciągania konsekwencji prawnych i finansowych.

Na czym polega praca zarządcy nieruchomości? 3
pixabay.com

Czym się kierować wybierając firmę zarządzającą nieruchomościami?

Profesjonalny zarządca nieruchomości daje gwarancję optymalnej administracji budynkiem, czego efektem jest komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Wybierając firmę zapewniającą administrowanie nieruchomością warto zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników. Przede wszystkim należy wybierać specjalistów z doświadczeniem w zarządzaniu budynkami. Wieloletnia praktyka sprawia, że firma stosuje skuteczne rozwiązania oraz posiada wyrobione kontakty wśród wykonawców dostarczających niezbędnych usług. Ważne jest także zadowolenie dotychczasowych klientów, co można bez problemu sprawdzić. Istotna jest również profesjonalna kadra zarządców, którzy również posiadają doświadczenie oraz cenne umiejętności. Firma zarządzająca nieruchomościami powinna zapewniać kompleksowe usługi. Całościowa obsługa nieruchomości prowadzona przez najlepszych zarządców i specjalistów gwarantowana jest przez firmę Solida. Solidia to doświadczenie, profesjonalizm, bezpieczeństwo i komfort w jednym.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry