Obowiązki przedsiębiorstw wobec środowiska

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu pojęcie ekosystemu było traktowane jedynie z punktu widzenia literatury szkolnej i w rzeczywistości nie istniało w społecznej świadomości jako coś, co powinno zajmować nas na co dzień.

Lata reformacji, a także zwiększenie wpływów rozwiniętych w tym zakresie krajów europejskich ożywiło ten temat, wprowadzając go do naszego życia jako jeden z najważniejszych. W wyniku tego bardziej zwracamy uwagę nie tylko na własne postępowanie, ale także na oddziaływanie lokalnych zakładów produkcyjnych na środowisko.

Przedsiębiorstwa z pozwoleniem

swiatSzeroko pojęta ochrona środowiska zaczęła istnieć w sposób realny i mający swoje odbicie nie tylko w postępowaniu poszczególnych jednostek, ale też w formie uwarunkowań prawnych. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku mówiąca o prawie ochrony środowiska jednoznacznie wyznacza postępowanie w tym zakresie pod kątem przedsiębiorstw, inwestycji budowlanych czy zakładów produkcyjnych. W myśl tego zapisu przedsiębiorca jest bezpośrednio odpowiedzialny za niedopatrzenia powodujące wszelkiego rodzaju zanieczyszczenie środowiska i jednocześnie jest zobowiązany do podjęcia niezwłocznych działań mających je usunąć. Co więcej, każdy zakład, który uzyskał indywidualną decyzję środowiskową, ma obowiązek solidnego, prawidłowego i zgodnego z wytycznymi zabezpieczenia i zapobiegania ewentualnym zanieczyszczeniom.

W praktyce zapis ten oznacza, że każde przedsiębiorstwo czy inwestycja musi wpierw zostać oszacowana pod kątem ewentualnych zagrożeń. Na mocy wnikliwych analiz wydaje się decyzje środowiskowe, które są wynikiem badań nad wpływem konkretnych działań na szeroko pojęty ekosystem (roślinność, wodę, zwierzęta) i zdrowie ludności. Bierze się pod uwagę także inne, specyficzne zasoby występujące na danym terenie. Warto dodać, że obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej nie dotyczy wyłącznie dużych zakładów produkcyjnych, ale też może być wymagany podczas uzyskania pozwoleń na różnego rodzaju inwestycje tj. budowy, szczególnie jeśli te mają zostać przeprowadzone na terenach szczególnie cennych i chronionych, oznaczonych jako Natura 2000.

Omawiane pozwolenia mają nie tylko chronić, ale przede wszystkim być wyznacznikiem do prawidłowego działania. Świadomość tego, że przedsiębiorstwa są producentem nie tylko swoich handlowych wyrobów, ale też produktów ubocznych, które przedostają się do środowiska, pozwala na prawidłową edukację pracowników i stworzenie właściwych procedur mających na celu zminimalizowanie lub wyeliminowanie niekorzystnych czynników. Decyzje środowiskowe nadkładają na przedsiębiorstwo szereg innych obowiązków tj. regularne monitorowanie i pomiar emisji gazów czy spalin, właściwy pobór wody, stworzenie ochrony przed hałasem, minimalizowanie odpadów, zagospodarowanie ich, właściwą segregację i finalnie ich utylizowanie zgodne z prawem.

Proekologiczne działania w praktyce

Samo wydanie decyzji to w istocie pierwszy krok wyznaczający określone postępowanie. Aprobata musi zostać odpowiednio wdrożona w życie i przestrzegana przez cały czas prowadzenia działalności. Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest składanie właściwych raportów ze swojej działalności i przeprowadzanie stosownych audytów. Tymi ostatnimi zajmują się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy zewnętrzne. Do ich szerokiego wachlarza zadań należy także ścisła współpraca z przedsiębiorcami, a co się z tym wiąże, na zlecenie współpracy indywidualnej mogą pomóc w uzyskaniu stosownych decyzji, a także we wprowadzeniu wszystkich dyrektyw.

Artykuł poleca serwis internetowy http://www.eko-projekt.com

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry