Jakie są etapy badań marketingowych

Wprowadzenie na rynek nowego produktu, usługi lub marki musi być poprzedzone rzetelnymi badaniami marketingowymi, które pozwolą zminimalizować ryzyko strat i dobrze ocenić szanse całego projektu. Jak prowadzić badania? Przedstawiamy najważniejsze etapy badań marketingowych.

Jakie są etapy badań marketingowych 1Badania marketingowe polegają na gromadzeniu i analizie informacji dotyczących rynku oraz zachowań konsumentów. Ich celem jest wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług albo przystosowanie marki do dynamicznie zmieniających się realiów. Rzetelnie prowadzone badania marketingowe pozwalają m. in. wybrać najlepsze kanały dystrybucji, dostosować rodzaj kampanii reklamowej do specyfiki grupy docelowej, a w efekcie także podnieść wyniki sprzedaży i zwiększyć zyski całego przedsiębiorstwa.

Określ problem badawczy i cel badań

Pierwszy etap badań marketingowych obejmuje zidentyfikowanie problemu badawczego, a także sformułowanie pytań dotyczących specyfiki przedsiębiorstwa, rynku oraz konsumentów. Ważne jest, żeby były one związane z problemem badawczym – np. z jakiego powodu spadła sprzedaż określonego produktu? Jakie działania promocyjne wdrożyć? Czy istnieje potrzeba wprowadzenia na rynek nowej usługi? W dalszej kolejności formułuje się hipotezy badawcze, czyli założenia poparte przesłankami teoretycznymi (np. wcześniejszymi doświadczeniami lub wiedzą).

Wybierz metodę

Następnym etapem badań marketingowych jest wybranie odpowiedniej metody badawczej, która pozwoli zrealizować zamierzone uprzednio cele. Metody pozyskiwania danych są niezwykle zróżnicowane i obejmują zarówno techniki ilościowe, jak i jakościowe. Do najczęściej wykorzystywanych należy ankieta, obserwacja, wywiad, eksperyment, metoda projekcyjna, panelowa oraz badań heurystycznych. Na tym etapie trzeba także ustalić docelową grupę respondentów, a także przeprowadzić badania pilotażowe, które pomogą zweryfikować czy wybrana metoda oraz zadawane pytania są odpowiednie.

Przeprowadź badania i zbierz dane

Po wyborze odpowiedniej metody badawczej można już przystąpić do przeprowadzenia właściwych badań na wyznaczonej grupie konsumentów. Jest to jeden z najważniejszych etapów całego procesu, a od rzetelności prowadzonych ankiet czy wywiadów zależą ostateczne wyniki badań marketingowych. Po etapie gromadzenia danych prowadzonym w oparciu o ustaloną wcześniej metodę, należy zebrać dane oraz zweryfikować czy są kompletne. Etap zbierania wyników badań jest bardzo pracochłonny i obejmuje m. in. zobrazowanie ich w postaci wykresów i tabel.

Przeanalizuj wyniki

Analiza wyników badań pozwoli zweryfikować hipotezy badawcze, a także odpowiedzieć na postawione na wstępnym etapie pytania. Najważniejszym celem analizy i interpretacji wyników jest stworzenie opisu statystycznego zjawiska.

Stwórz raport z badania

Końcowym etapem badań marketingowych jest opracowanie raportu uwzględniającego zebrane w ich toku informacje. Raport to miejsce na zaprezentowanie wyników, wyciągnięcie wniosków oraz opracowanie konkretnych zaleceń (np. w odniesieniu do planowanej kampanii reklamowej). Wyniki powinny być przedstawione w zwięzłej formie (tablice, wykresy).

Źródło: quantify.pl

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry