Wniosek o pozwolenie na budowę – formalności krok po kroku

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Ustawa Prawo budowlane przewiduje też sytuacje, kiedy wnioski należy kierować do urzędu wojewódzkiego. Jakie dodatkowe dokumenty należy dostarczyć? Do jakiego organu przysługuje nam odwołanie od decyzji urzędu?

W jakich sytuacjach inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę?

Wniosek o pozwolenie na budowę – formalności krok po kroku 1Nowelizacja prawa budowlanego zdecydowanie skróciła formalności i ułatwiła życie prywatnych inwestorów, którzy decydują się na wybudowanie domku jednorodzinnego. W wielu przypadkach pozwolenie na budowę nie jest konieczne – inwestycja może być jedynie zgłoszona do urzędu. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, a także w przypadku robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym, wpisanym do rejestru zabytków – wówczas konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wniosek i co jeszcze?

Budujesz dom w zabudowie szeregowej, bliźniak, a może chcesz zainwestować w nieruchomość o przeznaczeniu usługowym? W takiej sytuacji nie obędzie się bez wizyty w urzędzie i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, za który należy uiścić opłatę skarbową. Opłaty nie wnoszą jednostki budżetowe i samorządowe, zwolnione są z niej również m.in. decyzje o pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych, a także w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Do wniosku należy dołączyć szereg dodatkowych dokumentów, np. projekt budowlany w czterech egzemplarzach, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, stosowne pełnomocnictwa, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, umowę urbanistyczną oraz szereg innych dokumentów, jeżeli są wymagane przy konkretnej inwestycji.

Dalsza procedura

Po złożeniu wniosku urząd przystępuje do zweryfikowania jego kompletności – ma na to 14 dni. W razie stwierdzenia braków w dokumentacji, może w terminie 7 dni od otrzymania przez inwestora pisma, wezwać do ich uzupełnienia. Urząd może także nakazać uiszczenie opłaty skarbowej, jeśli inwestor wcześniej tego nie uczynił. Obawiasz się, że nie zdążysz uzupełnić braków w dokumentacji? Przepisy przewidują możliwość zawieszenia postępowania – wystarczy złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek. Czekasz już na decyzję? Przed jej podjęciem urząd weryfikuje m.in. zgodność projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, sprawdza też inne dokumenty i akty prawa miejscowego (więcej informacji na ten temat na www.biznes.gov.pl).

Wydanie decyzji i odwołanie od niej

W przypadku uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę urząd wydaje inwestorowi 2 egzemplarze projektu budowlanego, a także opieczętowany na każdej stronie dziennik budowy, w którym należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy, a także kierownika budowy wraz z numerem uprawnień. Od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę można odwołać się do urzędu wojewódzkiego – jeśli wniosek składany był do starostwa lub urzędu miasta, a także do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli składaliśmy wniosek o pozwolenie na budowę do urzędu wojewódzkiego.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top