Wzrost przychodów Lawson Software

Firma Lawson Software przedstawiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku finansowego 2008 zakończony 31 sierpnia 2007 r. Przychody obliczone zgodnie z zasadami GAAP (amerykańskim kodeksem praktyki księgowej) wyniosły 187,4 mln USD, czyli o 16 procent więcej w porównaniu z 161,8 mln USD w tym samym okresie ubiegłego roku.
Łączne przychody zwiększyły się we wszystkich trzech regionach geograficznych, w których działa firma, oraz we wszystkich sektorach jej działalności. Przychody ze sprzedaży licencji wzrosły do 25,5 mln USD (o 52 procent), przychody z usług serwisowych – do 78,5 mln USD (o 13 procent), zaś przychody z usług konsultingowych – do 83,4 mln USD (o 11 procent).

Zysk netto obliczony zgodnie z zasadami GAAP wyniósł w pierwszym kwartale roku finansowego 2008 5,6 mln USD, czyli 0,03 USD na akcję i ekwiwalent akcji, w porównaniu ze stratą netto wynoszącą 15,8 mln USD, czyli 0,08 USD na akcję, w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na wynik ten wpłynął głównie 16-procentowy wzrost przychodów oraz 2-procentowy wzrost łącznych kosztów przychodów i kosztów operacyjnych. Pozostałe zyski netto wzrosły o 36 procent, głównie na skutek wzrostu wpływów z odsetek z tytułu posiadanych środków pieniężnych oraz inwestycji. Zysk netto obliczony zgodnie z zasadami GAAP oraz zysk na akcję uwzględniają koszty przed opodatkowaniem w łącznej kwocie 7,4 mln USD z tytułu amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji nabytych umów serwisowych oraz wpływu księgowania przejęć na koszty usług doradczych, a także koszt wynagrodzeń niepieniężnych w formie akcji w wysokości 2,0 mln USD. Bez tych kosztów, ale z uwzględnieniem przychodów z usług serwisowych w wysokości 0,6 mln USD oraz korekt księgowania przejęć dokonanych w saldach otwarcia przychodów przyszłych okresów przejętych od firmy Intentia, zysk netto obliczony według zasad innych niż GAAP wyniósł 12,6 mln USD, czyli 0,07 USD na akcję i ekwiwalent akcji.

– Nasze wyniki finansowe za ten kwartał wykazują, że nadal robimy duże postępy – powiedział Harry Debes, prezes i dyrektor generalny Lawson Software. – W pierwszym kwartale nastąpił silny wzrost przychodów i zysków w ujęciu rocznym. Udało nam się osiągnąć wszystkie cele przewidziane w prognozach. W połączeniu ze sprawnymi kanałami sprzedaży wyniki te dowodzą, że jesteśmy na właściwej ścieżce i mamy dobre perspektywy na przyszłość – dodał Harry Debes.

W kwartale zakończonym 31 sierpnia 2007 r. kurs dolara amerykańskiego wobec najważniejszych walut na rynku międzynarodowym osłabił się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Rezultatem tej zmiany są 3 punkty procentowe z 16-procentowego wzrostu przychodów rok do roku. Zmiany kursów walut spowodowały również wzrost kosztów uzyskania przychodów oraz innych wydatków wyrażonych w dolarach amerykańskich o ok. 6 mln USD. Firma ocenia, że wpływ netto zmian kursów walut na wysokość zysku netto na akcję był jednak minimalny.

Lawson Software przewiduje, że w drugim kwartale roku finansowego 2008, który zakończy się 30 listopada 2007 r., jej łączne przychody obliczane zgodnie z zasadami GAAP wyniosą od 200 mln USD do 205 mln USD. Kwota ta obejmie wzrost przychodów z opłat licencyjnych wynoszący 20-30% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zysk na akcję i ekwiwalent akcji obliczony według zasad GAAP zamknie się w przedziale od 0,02 USD do 0,04 USD, natomiast obliczony według zasad innych niż GAAP – od 0,06 do 0,08 USD. W wyliczeniach tych nie uwzględniono kosztów przed opodatkowaniem w wysokości około 9 mln USD z tytułu amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji nabytych umów serwisowych oraz wynagrodzeń niepieniężnych w formie akcji. Przewidywana na rok finansowy 2008 efektywna stopa opodatkowania obliczona według zasad innych niż GAAP powinna osiągnąć 37-40 procent.

Najważniejsze wyniki za pierwszy kwartał roku finansowego 2008
•    Wartość środków pieniężnych oraz łatwo zbywalnych papierów wartościowych na koniec pierwszego kwartału wynosiła 483,1 mln USD (z wyłączeniem 7,0 mln USD środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania), w porównaniu z odpowiednio 553,8 mln USD (7,4 mln USD) według stanu na 31 maja 2007 r.
•    W pierwszym kwartale finansowym firma wykupiła 5,8 mln swoich akcji zwykłych, płacąc za nie łącznie 53,7 mln USD po średniej cenie 9,26 USD za akcję.
•    Łączne przychody przyszłych okresów wyniosły 236,3 mln USD, z czego 35,3 mln USD przypadło na przychody z licencji, w porównaniu z odpowiednio 263,4 mln USD i 35,3 mln USD według stanu na 31 maja 2007 r. Przychody przyszłych okresów spadły z powodu obniżenia przychodów z usług serwisowych, której przyczyną były z kolei daty przedłużenia umów serwisowych przypadające na trzeci i czwarty kwartał.
•    Podpisano łącznie 294 umów, dla których średnia cena sprzedaży wyniosła 89 tys. USD. Dla porównania w pierwszym kwartale roku finansowego 2007 podpisano 228 umów przy średniej cenie sprzedaży wynoszącej 113 tys. USD.
•    Podpisano 27 umów z nowymi klientami, dla których średnia cena sprzedaży wyniosła 308 tys. USD. Dla porównania w pierwszym kwartale ubiegłego roku finansowego podpisano 34 takie umowy przy średniej cenie sprzedaży wynoszącej 352 tys. USD.
•    W pierwszym kwartale roku finansowego 2008 podpisano sześć umów opiewających na ponad 1 mln USD oraz cztery umowy na kwoty od 500 tys. do 1 mln USD. Dla porównania w pierwszym kwartale roku finansowego 2007 podpisano cztery umowy opiewające na ponad 1 mln USD oraz sześć umów na kwoty od 500 tys. do 1 mln USD.
•    Przychody w krajach Ameryk Północnej i Południowej stanowiły w tym kwartale 55 procent przychodów ogółem; w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki uzyskano około 41procent przychodów ogółem, zaś w regionie Dalekiego Wschodu – 4 procent.
•    Nowi klienci: Ameryka Północna i Ameryka Południowa – American Public Media, Anne Arundel County Public Schools, urząd miasta Newport – Rhode Island, GCT Global Container Terminals Inc., Heartland Health, MedAmerica oraz Public Health Foundation Enterprises; Europa, Bliski Wschód i Afryka – Getinge AB, Helly Hansen and LR Health & Beauty Systems; Daleki Wchód – NIDEC Corporation, Eagles Plumbing oraz Lyttleton Port of Christchurch.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top