Zmiany w metodyce Badania Megapanel PBI/Gemius

8 marca 2007 r. zmieniona została metodyka Megapanelu. Witryny niepoddane audytowi site-centric zostały włączone do procesu ważenia behawioralnego. Nowa metodyka obowiązywać będzie już przy wynikach badania obejmujących styczeń 2007 r.
Do grudnia 2006 roku procesowi ważenia behawioralnego poddane były jedynie witryny audytowane. Proces ważenia behawioralnego polega w ich przypadku na korygowaniu zasięgów witryn obliczanych na podstawie danych panelowych o współczynniki korekcyjne wynikające z algorytmu real users. Konieczność zastosowania ważeń behawioralnych wynika z naturalnej cechy paneli badawczych, którą jest nadreprezentacja osób częściej korzystających z badanego medium, co może powodować skrzywienie wyników, polegające w większości przypadków na zawyżaniu zasięgów badanych podmiotów medialnych. W celu obliczenia rzeczywistych zasięgów nieobciążonych takim wpływem budowy panelu metodyka badania Megapanel PBI/Gemius zakłada korygowanie zasięgów witryn zgodnie z wynikami algorytmu real users.

Wykres przykładowych współczynników korekcyjnych dla witryn poddanych audytowi site-centric we wrześniu 2006 roku:

Zmiany w metodyce Badania Megapanel PBI/Gemius 1

Powyższy wykres pokazuje, że zasięg większości witryn poddanych audytowi site-centric w wyniku ważenia behawioralnego został skorygowany w dół o kilka punktów procentowych.

Tabela pokazuje skalę korekcji dla największych witryn poddanych audytowi site-centric we wrześniu 2006 roku:

Zmiany w metodyce Badania Megapanel PBI/Gemius 2
     
Witryny niepoddane audytowi site-centric do tej pory nie były poddane ważeniu behawioralnemu, gdyż brak było wiarygodnej metody obliczania wartości współczynników korekcyjnych dla tych witryn. Zastosowanie ważenia behawioralnego dla witryn poddanych audytowi site-centric powodowało korektę wag panelistów, która w części zmniejszała również zawyżanie zasięgów dla witryn niepoddanych audytowi site-centric, lecz nie eliminowała tego zjawiska w całości.

Ostatnio przeprowadzone analizy wszystkich fal badania z okresu ostatnich dwóch pełnych lat badania wykazały, że istnieje wyraźna korelacja pomiędzy zasięgiem witryn i wartościami współczynników korekcyjnych dla witryn poddanych audytowi site-centric. Decydując o włączeniu witryn niepoddanych audytowi site-centric do ważenia behawioralnego przyjęto, że współczynniki korekcyjne dla tych witryn będą równe odpowiednim współczynnikom dla witryn poddanych audytowi site-centric o podobnych zasięgach. W tym celu podzielono wszystkie witryny niepoddane audytowi site-centric na grupy w zależności od ich zasięgów i dla każdej z tych grup wyznaczono współczynnik będący medianą współczynników korekcyjnych dla witryn poddanych audytowi site-centric.

W wyniku zastosowania obliczonych współczynników korekcyjnych zasięgi większości witryn niepoddanych audytowi site-centric uległy zmniejszeniu o kilka punktów procentowych.

Tabela przedstawia wpływ zastosowania obliczonych współczynników korekcyjnych dla największych witryn niepoddanych audytowi site-centric (na przykładzie danych z września 2006 roku):

Zmiany w metodyce Badania Megapanel PBI/Gemius 3

www.gemius.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top