Znamy limity podatkowe na 2019 rok

W tym roku pierwszy dzień roboczy przypadał na poniedziałek 1 października 2018 r. Oznacza to, że kwoty limitów będą obliczane na podstawie tego dnia. Kto będzie mógł mieć status małego podatnika w VAT i w podatku dochodowym w 2019 roku? Sprawdźmy.

Kurs euro z 1 października 2018 r. (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2018) wynosi 4,2795 zł.

W związku z tym, że jest on niższy (4,2795 zł) w porównaniu do roku ubiegłego (4,3137 zł) spadnie wysokość limitów, które są wyszczególnione w ustawach podatkowych i ustawie o rachunkowości.

Mały podatnik w podatku dochodowym

Znamy limity podatkowe na 2019 rok 1W 2019 roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie osoba, której przychód w 2018 roku nie przekroczył 1.200.000 euro. W przeliczeniu będzie to kwota 5.135.000 zł, która jest o 41.000 zł niższa od obecnie obowiązującej. W 2018 roku kwota graniczna wynosi 5.176.000 zł.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W dniu 1 października 2018 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,2795 zł (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2018).

Wyliczenie przedstawia się następująco:

1.200.000 euro x 4,2795 zł = 5.135.400 zł, czyli po zaokrągleniu 5.135.000 zł.

Mały podatnik w VAT

Podobny limit, który dotyczy małych podatników w PIT i CIT obowiązuje w VAT. Status małego podatnika VAT będzie miał podatnik, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.  W 2019 roku po przeliczeniu na złote polskie będzie to kwota 5.135.000 zł.

Małym podatnikiem  może być też podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

W 2019 roku po przeliczeniu na złote polskie i zaokrągleniu będzie to kwota 193.000 zł.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W dniu 1 października 2018 r. kurs euro był równy 4,2795 zł (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2018), więc wyliczenie limitów jest następujące:

1.200.000 euro x 4,2795 zł = 5.135.400 zł. Po zaokrągleniu jest to 5.135.000 zł.

45.000 euro x 4,2795 zł = 192.577,50 zł. Po zaokrągleniu jest to 193.000 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych można stosować w 2019 roku w przypadku przychodów:

  • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie,
  • wyłącznie z tytułu udziału w spółce – od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników,

– jeżeli przychody tych podatników w 2018 roku nie przekroczą równowartości w złotych 250.000 euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Na podstawie tabeli kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2018 z 1 października 2018 r. kurs euro był równy 4,2795 zł.

Oznacza to, że kwotą graniczną w 2019 roku będzie 1.069.875 zł – 250.000 x 4,2795 zł. Nie stosuje się tu zaokrągleń.

Jeżeli podatnik nie przekroczył tej kwoty w roku 2018, nadal może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli natomiast uzyska wyższy przychód to od 2019 roku musi wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych lub 19-proc. podatkiem liniowym. Natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w 2019 roku ma zawsze prawo wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania.

Kwartalnie ryczałt mogą płacić w 2019 roku natomiast podatnicy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

  1. samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro, czyli 987,50 zł – 25.000 x 4,2795 zł (w 2018 roku kwotą graniczną było 107.842,50 zł),
  2. w formie spółek, jeżeli przychody spółki nie przekroczą kwoty 25.000 euro, czyli 987,50 zł – 25.000 x 4,2795 zł (w 2018 roku kwotą graniczną było 107.842,50 zł).

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

W 2019 roku kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi w przeliczeniu 214.000 zł (w 2018 roku był to nieco wyższy limit w wysokości 216.000 zł).

Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonujemy według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Sprawdź też:

Oznacza to, że limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, który obowiązuje w 2019 roku wyniesie:

50.000 x 4,2795 zł = 213.975 zł, czyli w zaokrągleniu stanowi to kwotę 214.000 zł.

___

Bogdan Świąder
doradca podatkowy

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top