Jak zawierać umowy handlowe?

Choć umowy handlowe jako takie nie są ściśle zdefiniowane w prawie, każda z nich jest rodzajem umowy cywilnoprawnej. Są zawierane nieustannie – zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, jak i firmami a osobami prywatnymi. Mają moc prawną, dlatego warto zadbać o ich spisanie w formie, która chroni interesy obu stron oraz szkolenia dla pracowników zawierających tego typu kontrakty, aby ich umiejętności i wiedza sprzyjały zabezpieczeniu interesów przedsiębiorstwa.

Jak zawierać umowy handlowe? 1

Czym są umowy handlowe?

Umowa handlowa jest de facto umową cywilnoprawną, która reguluje warunki transakcji. Choć może być zawarta ustnie (np. podczas zakupu w sklepie), w sytuacjach biznesowych jest sporządzana na piśmie.

Umowy handlowe dzieli się na:

  • zawierane pomiędzy firmami – wówczas mowa o obrocie profesjonalnym,
  • zawierane między firmą a klientem indywidualnym – jest to obrót konsumencki.

Jakie elementy powinny zawierać umowy handlowe?

„Umowy handlowe, zwłaszcza te dotyczące obrotu profesjonalnego, to dokumenty o dużym znaczeniu. Dlatego ich zawieranie powinno być poprzedzone przygotowaniami – zarówno technicznymi, związanymi z rzetelnym sporządzeniem zapisów, jak i merytorycznymi obejmującymi negocjacje warunków handlowych czy też szkolenia dla pracowników prowadzących rozmowy handlowe.” – mówi Anna Gajewska z firmy Harvest Group Poland.

Kiedy strony dojdą do porozumienia co do warunków, na jakich zostanie zorganizowana wymiana handlowa, należy sporządzić umowę. W niektórych przypadkach zasadne jest również sporządzenie umowy przedwstępnej (to zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej, a więc „właściwej”) lub ramowej. Najistotniejsze elementy, które muszą znaleźć się w finalnym dokumencie, to:

  • data zawarcia,
  • precyzyjne dane każdej ze stron,
  • lista obowiązków i praw przysługujących obu stronom transakcji,
  • sposób rozliczenia i płatności – w tym wyznaczenie terminu zapłaty,
  • określenie konsekwencji niewywiązania się z postanowień umowy,
  • wskazanie sądu, w którym będą rozstrzygane ewentualne spory związane z umową,
  • podpisy reprezentantów obu stron.

To oczywiście jedynie ramowy szkic zasad związanych z zawieraniem umów handlowych. Z uwagi na fakt, iż same transakcje mają bardzo zróżnicowany charakter, zarówno specyfika, jak i treść zapisów takiego dokumentu muszą być dostosowane do konkretnej sytuacji. Właśnie dlatego sporządzanie ważnych umów – zwłaszcza tych dotyczących transakcji opiewających na wysokie kwoty – warto powierzyć specjalistom. Jeśli nasza firma nie czuje się gotowa do przygotowywania i negocjowania tego typu umów warto rozważyć odpowiednie szkolenia pracowników, a także konsultacje przygotowanej umowy z radcą prawnym przed jej podpisaniem.

Szkolenia z zawierania umów handlowych

Na szczęście na rynku dostępny jest cały szereg firm szkoleniowych specjalizujących się z tematyki prowadzenia negocjacji handlowych, negocjacji zakupowych i zawierania umów handlowych – sprawdź na https://eventis.pl/szkolenia/umowy-handlowe. Część z tych szkoleń jest ukierunkowana na typowo miękkie tematy związane z taktyką prowadzenia rozmów, skuteczną autoprezentacją i efektywną komunikacją w procesie zawierania umowy. Inne skupiają się mocno na tematach prawnych, a więc omówieniu co dobra umowa powinna zawierać, jak skutecznie wprowadzać zapisy chroniące przedsiębiorstwo przed niekorzystnymi konsekwencjami prowadzonej działalności handlowej itp. Ważne bywa również omówienie tematyki rozstrzygania sporów, w tym polubownych metod rozstrzygania sporów, ale również sądowego dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych kontraktów handlowych.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry