Jakie istnieją metody wyceny przedsiębiorstw?

Wycena firmy to niełatwe zadanie. Jest to zawsze praca, która wymaga dokładnego przyjrzenia się nie tylko wynikom finansowym przedsiębiorstwa, jego produktom, ale również temu, jak dana firma działa wewnątrz. Nie bez znaczenia są również czynniki całkowicie niezależne od działań firmy, jak lokalizacja, czy branża, w której działa. Wycena, jako skomplikowany proces, zawsze musi być wykonywana przez specjalistów. Jakie metody stosowane są do dziś do wiarygodnego ocenienia wartości przedsiębiorstwa?

metody wyceny przedsiębiorstw
metody wyceny przedsiębiorstw

Majątkowa metoda wyceny przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstw może być relatywnie prosto i szybko wykonana metodą majątkową. Czym się ona charakteryzuje? Jest to proste zliczenie wartości całego majątku, jakim dysponuje firma, pomniejszona o wysokość wszystkich jej zobowiązań. Należy jednak powiedzieć, że jest to metoda niepełna. Przedsiębiorstwo to znacznie więcej, niż tylko jego majątek. To również cała, czasem budowana latami struktura i doświadczenie, których nie da się zmierzyć takimi metodami. Jednak metoda majątkowa jak najbardziej znajduje zastosowanie w wycenie firm, dając wymierne korzyści w obszarze oceny majątku, którym dysponują. Metoda ta ma kilka wariantów, w których uwzględnia się wartości ze sprawozdań finansowych, wartości skorygowane zgodnie z cenami rynkowymi, czy szacowane kwoty konieczne dla odtworzenia majątku firmy.

Dochodowa metoda wyceny przedsiębiorstwa

Wycena wartości spółek może być wykonana również metodą dochodową. Oprócz wyżej wspomnianych czynników bierze się tu pod uwagę również wyniki finansowe firmy, takie jak wartość zysku netto, generowane nadwyżki finansowe, czy wartości wolnych przepływów pieniężnych. Ten sposób jest obecnie najbardziej popularną metodą szacowania wartości przedsiębiorstwa. Metodę tę charakteryzuje również duże znaczenie przewidywania przyszłych dochodów firmy na podstawie jej obecnie osiąganych wyników. Wydaje się, że ze względu na to, że metoda ta bierze pod uwagę zarówno obecny majątek firmy, jak i przewidywany na podstawie wyników finansowych majątek przyszły, jest ona w tym momencie najbardziej precyzyjnym narzędziem do pełnego oszacowania wartości przedsiębiorstwa.

Wycena firmy – analiza porównawcza

Metoda porównawcza stosowana jest przede wszystkim do oceny wartości firm bardzo dużych. Dla jej poprawnego wykonania konieczne jest znalezienie podmiotów gospodarczych o bardzo podobnych cechach por względem czynników takich jak: branża, w której firma działa, osiągane zyski, rozmiaru, rentowności i stadium rozwoju, w którym znajduje się przedsiębiorstwo. Porównanie przedsiębiorstwa do innych, podobnych, których wartość już jest w przybliżeniu znana, pozwala z dużą pewnością dokonać jego poprawnej wyceny. Ze względu na dużą ilość danych, które konieczne są do wykonania tego typu analizy, metoda ta sprawdza się w pierwszej kolejności w przypadku przedsiębiorstw dużych – dla małych przedsiębiorstw dane takie mogą być trudne do sprecyzowania, a niektóre wartości (na przykład stadium rozwoju) wręcz niemożliwe do ocenienia.

Pozostałe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa

Wymienione wyżej sposoby należą do czysto technicznych metod wyceny wartości przedsiębiorstw. Sprawdzają się one przede wszystkim do celów formalnych, takich jak weryfikacja zdolności kredytowej, cele podatkowe, podstępowania cywilnoprawne i wiele innych. Jednak jeżeli przedsiębiorstwo wystawiane jest na sprzedaż, albo trwają negocjacje związane z jego przejęciem, czy połączeniem z innym podmiotem, konieczna jest wycena w nieco szerszym znaczeniu. Wycena taka bierze pod uwagę wartości, które nie zawsze mogą być łatwo ujęte w konkretnych liczbach. Jedną z nich jest na przykład struktura firmy. Jeżeli na przykład dana firma cechuje się doskonałym poziomem organizacji, który może wpływać na zwiększenie zysków i zmniejszenie kosztów, to jest to również czynnik podnoszący jego wartość. Inne wartości tego rodzaju to innowacyjność produktu, wizerunek firmy, obecność wyszkolonej kadry kierowniczej, która może bez problemu kontynuować pracę po zmianie właściciela firmy i wiele innych.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top