Na czym polega ochrona znaku towarowego?

Znakiem towarowym jest oznaczenie, które pozwala na odróżnienie towarów pochodzących od jednego przedsiębiorcy od towarów innych przedsiębiorców. By możliwe było skorzystanie z ochrony znaków towarowych, muszą one zostać zarejestrowane w odpowiednim urzędzie. W poniższym artykule przybliżamy tematykę ochrony znaku towarowego.

Ochrona znaku towarowego

Współcześnie rośnie znaczenie znaków towarowych m.in. ze względu na rosnącą konkurencję oraz rozwój wolnego rynku. Obecnie zadaniem znaku towarowego jest jego powiązanie z danym towarem określonego typu. Ochronie prawnej mogą podlegać znaki towarowe w formie słownej, słowno-graficznej oraz graficznej. Słowne znaki towarowe to nazwa, bez szaty graficznej. W znakach słowno-graficznych ochronie może podlegać zarówno wygląd znaku, jak i nazwa.

W przypadku graficznych znaków towarowych chronimy rysunek oraz sygnet. Istotnym pojęciem są także znaki towarowe podrobione, identyczne ze znakiem oryginalnym. Są one używane bezprawnie do towarów objętych prawem ochrony. Znaki notoryjne to z kolei inna nazwa znaków towarowych powszechnie znanych wśród potencjalnych nabywców. Jest to znak, który nie jest rejestrowany. Jeśli dojdzie do kolizji znaku towarowego powszechnie znanego ze znakiem zarejestrowanym, uprawniony może domagać się unieważnienia umowy. Należy jednak odróżnić znaki towarowe powszechnie znane od znaków renomowanych, symbolizujących potwierdzoną jakość towaru. Znaki renomowane podlegają rejestracji, w przeciwieństwie do znaków powszechnie znanych. Znaki renomowane używane są nie tylko w zakresie towarów i usług, zatem podlegają szerszej ochronie niż znaki powszechnie znane. By znaki towarowe powszechnie znane mogły stać się znakami renomowanymi, konieczna jest ich rejestracja. Więcej na temat ochrony znaku towarowego przeczytasz we wpisie, znajdującym się pod adresem https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-gospodarcze/znaki-towarowe/.

Ochrona znaku towarowego — co podlega ochronie?

Ochronie mogą podlegać te oznaczenia, które mają w sobie jakiś pierwiastek kreatywności. Muszą ponadto umożliwiać odróżnienie jednych towarów od innych. Oznaczenie powinno zatem zostać w odpowiedni sposób zindywidualizowane. Niemożliwa jest rejestracja znaków towarowych, które mogłyby wprowadzać w błąd lub które nie wskazują na charakterystyczne cechy towaru, lub usługi. Nie jest możliwe zarejestrowanie znaku towarowego, który składa się z elementów zwyczajowo używanych w praktykach handlowych. Nie jest dopuszczalna również rejestracja znaku towarowego dotyczącego właściwości towaru, wynikającej z jego charakteru. Zgłoszenie znaku towarowego musi odbywać się w dobrej wierze. Jeśli ktoś zgłasza dany znak w złej wierze, tak zgłoszony znak nie powinien zostać zaakceptowany i zarejestrowany przez urząd. Zarejestrowane znaki nie powinny również zawierać ważnych symboli, co dotyczy w głównej mierze symboli o charakterze religijnym lub kulturowym. Znaki nie mogą zawierać także elementów mogących kojarzyć się z godłem, barwami narodowymi lub hymnem. Nie mogą zawierać oznaczeń państwowych. Nie jest dopuszczalne także zarejestrowanie znaku towarowego, który może wprowadzać potencjalnych klientów w błąd. Znaki towarowe nie powinny być ponadto sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Na czym polega ochrona znaku towarowego? 1

Funkcje znaków towarowych

Znaki wskazują, że dany towar pochodzi od podmiotu, który posługuje się określonym znakiem i ma do niego prawo. Znaki towarowe pozwalają zatem na zidentyfikowanie określonego towaru. To z kolei wiąże się z pewnego rodzaju gwarancją udzielaną na produkt dotyczącą jego pochodzenia oraz jakości. Znak towarowy dodatkowo odróżnia produkty jednego typu od podobnych produktów, pochodzących od innego producenta. Znaki towarowe mogą również zachęcać konsumentów do dokonania zakupu właśnie tego, a nie innego produktu. Konsumenci, którzy wiążą dany znak towarowy z określoną jakością, a w konsekwencji może się zdarzyć, że będą w stanie więcej zapłacić za dany produkt. Jest to możliwe dzięki zetknięciu się klienta z danym towarem, zatem wiąże się z jednoczesnymi pozytywnymi wyobrażeniami z nim związanymi.

By znak towarowy mógł podlegać ochronie, musi być zatem odróżniany od innych znaków. Analizując, czy dany znak faktycznie ma zdolność odróżniającą, bierze się pod uwagę między innymi intensywność jego używania czy też odsetek osób, który jest w stanie zidentyfikować dany towar jako pochodzący od określonego producenta.

Znaki niekonwencjonalne

Jak zaznacza adwokat Bartłomiej Markiewicz z kancelarii adwokackiej z Poznania (https://smadwokaci.pl), poza standardowymi znakami towarowymi ochronie podlegają również znaki niekonwencjonalne. Zaliczają się do nich m.in. animacje lub dźwięki. Znaki niekonwencjonalne podzielić można na oznaczenia widzialne oraz niewidzialne. Do widzialnych znaków zaliczają się m.in. oznaczenia przestrzenne, będące przedstawieniem kształtu produktu. Kształt ten jednak musi być charakterystyczny i umożliwiać odróżnienie od innych produktów podobnego typu. Do innych oznaczeń widzialnych zaliczają się również oznaczenia kolorów, animacje, gesty czy desenie. Niewidzialne znaki towarowe to natomiast zapachy oraz smaki. Są one jednak bardzo trudne do zastrzeżenia.

Poza podziałem dotyczącym sposobu postrzegania znaku dokonuje się również podziału w zależności od podmiotu używającego danego znaku. Znaki fabryczne są to znaki, których używają producenci, znaków usługowych używają podmioty świadczące usługi, handlowych — sprzedawcy.

Przeszkody w rejestracji

Znaki towarowe nie zostaną zarejestrowane w sytuacji, kiedy zaistnieją przeszkody dotyczące ich rejestracji. Są to zarówno przeszkody bezwzględne, jak i względne. Przeszkody bezwzględne są oceniane z urzędu. Oceny dokonuje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Przeszkody względne są natomiast oceniane na wniosek strony. Względne przeszkody w rejestracji znaku towarowego to prawa towarowe osób trzecich.

Rodzaje znaków towarowych

Jakie korzyści daje rejestracja znaku towarowego?

Podmiot rejestrujący dany znak towarowy uzyskuje wyłączne prawo do używania go na rynku. Dzięki jego posiadaniu możliwe jest poczynienie ze znaku towarowego przedmiotu obrotu handlowego. Ochrona znaku towarowego przyczynia się ponadto do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa. Znak towarowy może być zatem składnikiem majątku. W przypadku, kiedy posiadasz świadectwo wydane przez Urząd Patentowy, masz także dowód, że dany znak towarowy jest Twoją własnością i to właśnie Tobie przysługuje prawo do niego. Zastrzeżenie znaku towarowego może przyczynić się również do zwiększenia rozpoznawalności marki oraz jej wartości. Jeśli nie zarejestrujesz znaku towarowego, trudniej będzie udowodnić, że dany znak jest Twoją własnością, co ma znaczenie szczególnie w przypadku, kiedy znak towarowy zostanie zastrzeżony przez Twoich konkurentów. Jeśli używasz bowiem danego znaku towarowego lokalnie, Twoje prawa nie są chronione na terenie całego kraju.

Jak zarejestrować znak towarowy?

By zarejestrować znak towarowy, warto najpierw sprawdzić jego dostępność. W dalszej kolejności należy zgłosić znak towarowy do odpowiedniego urzędu. W tym celu konieczne jest wypełnienie odpowiedniego podania, w którym należy zawrzeć dane osoby chcącej dokonać rejestracji, znak towarowy, a także towary i usługi, dla których dany znak ma zostać zastrzeżony. Procedurą, która ma miejsce w dalszej kolejności, jest badanie wstępne. Podczas niej dokonuje się oceny, czy zgłoszenie jest poprawne pod względem formalnym. Informacja o dokonanym zgłoszeniu zostaje upubliczniona, co umożliwia zgłoszenie uwag innym podmiotom. W dalszej kolejności weryfikuje się, czy dane oznaczenie może zostać zgłoszone jako znak towarowy. Jeśli oznaczenie nie może zostać zarejestrowane, wydaje się decyzję odmowną. Jeśli urząd nie stwierdzi przeszkód do rejestracji, ogłoszenie dotyczące rejestracji znaku zostaje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Po ogłoszeniu możliwe jest wniesienie sprzeciwu przez podmioty trzecie. Dotyczy to w szczególności przypadków, kiedy rejestracja znaku może naruszyć prawa innych podmiotów. W takiej sytuacji możliwe jest polubowne załatwienie sprawy przez strony. Jeśli jednak nie dojdzie do polubownych ustaleń, sprzeciw rozstrzygany jest przez urząd patentowy. Jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu lub zgłoszony sprzeciw zostanie oddalony, znak towarowy zostanie zarejestrowany. Jeżeli natomiast sprzeciw zostanie uznany za zasadny, dochodzi do oddalenia rejestracji znaku.

Rejestrując znak towarowy, należy wziąć pod uwagę fakt, że czas trwania prawa ochronnego znaku wynosi 10 lat. By czas ten był dłuższy, konieczne jest przedłużenie. W celu przedłużenia ochrony znaku należy wpłacić odpowiednią kwotę na konto Urzędu Patentowego.

Wpisy promowane

Wydarzenia

E-COMMERCE CHALLENGE 2024
23.05.2024 - 24.05.2024
Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top