Rodzaje leasingu

Leasing jest formą przekazania prawa do użytkowania danej rzeczy materialnej przez określony czas w zamian za udzielane ratalnie opłaty. Zawierany jest między trzema podmiotami: finansującym (leasingodawcą), korzystającym (leasingobiorcą) oraz zbywającym (od którego leasingodawca nabywa prawa własności danej rzeczy).

141745248117893500Leasing jest formą przekazania prawa do użytkowania danej rzeczy materialnej przez określony czas w zamian za udzielane ratalnie opłaty. Zawierany jest między trzema podmiotami: finansującym (leasingodawcą), korzystającym (leasingobiorcą) oraz zbywającym (od którego leasingodawca nabywa prawa własności danej rzeczy). Mowa tu o tzw. leasingu bezpośrednim. Istnieje także forma leasingu pośrednia, która dopuszcza uczestnictwo pośrednika w zawieranej umowie. Poza trzema wskazanymi podmiotami w zawieraniu transakcji leasingowej uczestniczyć mogą także poręczyciel oraz ubezpieczyciel.

Polskie regulacje podatkowe wyróżniają trzy rodzaje leasingu: leasing finansowy, leasing operacyjny oraz leasing zwrotny. Wybór któregokolwiek z nich jest uzależniony od specyfiki działalności oraz rzeczy, której ma dotyczyć umowa. Więcej informacji na temat leasingu samochodów można znaleźć na stronie Raiffeisen-Leasing Polska: http://www.rl.com.pl/dla-firmy/samochod-w-leasing.

Leasing finansowy

W leasingu finansowym (tzw. kapitałowym) chodzi o wzięcie w użytkowanie danej rzeczy, której właścicielem jest leasingodawca. To jednak korzystający (leasingobiorca) ponosi koszty związane ze zmniejszaniem się wartości rzeczy (amortyzacją). Nie ma w tym przypadku ograniczeń związanych z długością trwania umowy leasingowej. Warunek jest taki, aby w zapisie jasno stwierdzono okres jej obowiązywania oraz to, czy po zakończeniu (i na jakich warunkach) przechodzą na leasingobiorcę prawa własności do danej rzeczy.

Na koszty uzyskania w leasingu finansowym składają się odpisy amortyzacyjne, koszty użytkowania oraz część odsetkowa raty. Podatek VAT jest natomiast płacony z góry za całkowity okres obowiązywania umowy leasingowej.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny, inaczej zwany usługowym, także polega na przekazaniu do użytku danej rzeczy (przedmiotu umowy) na określony czas. Reguła mówi, że powinien on być krótszy od ustandaryzowanego okresu zużycia się tej rzeczy. Po zakończeniu trwania leasingu operacyjnego korzystający może (ale nie musi – wszystko zależy od zapisów w umowie) zakupić przedmiot świadczenia po ustalonej z góry cenie, powiększonej o podatek VAT.

W przypadku leasingu operacyjnego to finansujący jest odpowiedzialny za dokonanie odpisów amortyzacyjnych, zaś leasingobiorca zyskuje możliwość doliczenia do kosztów uzyskania rat leasingowych (w częściach kapitałowej i odsetkowej), opłat związanych z aktualnie użytkowanym dobrem materialnym, a także – co równie ważne – wpłaty wstępnej. Podatek VAT w ratach leasingowych traktowany jest przez prawo podatkowe jako usługa, a więc podstawą do jego naliczenia jest wartość netto raty.

Leasing zwrotny

Stosunkowo najrzadziej spotykaną w Polsce formą leasingu jest tzw. leasing zwrotny. Może być zawierany jako leasing finansowy bądź operacyjny. Dochodzi do niego np. w sytuacji, gdy przyszły korzystający nie posiada odpowiedniej ilości gotówki, ma jednak sporo aktywów trwałych (np. nieruchomości). W takim przypadku, aby uwolnić kapitał, może część z nich przekazać finansującemu w zamian za brakującą gotówkę, a następnie korzystać z nich w ramach zawartej umowy. A zatem w tej sytuacji dostawca jest zarazem leasingobiorcą.

Niewątpliwą zaletą leasingu jest uproszczenie procedur oraz brak konieczności angażowania środków na całościowe sfinansowanie rzeczy w momencie przystąpienia do umowy. Jest to zatem dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców – zarówno początkujących, jak i tych doświadczonych.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry