Bankier.TV – nagrywana telefonem multimedialnym

Polski Portal Finansowy Bankier.pl przy współpracy z Nokia Poland uruchomił serwis mobile.bankier.tv. Jest to telewizja internetowa nagrywana za pomocą telefonu multimedialnego Nokia N93.
Serwis multimedialny Bankier.TV w oparciu o prac? w?asnych reporterów, a tak?e wspó?prac? z czo?owymi redakcjami w Polsce: TV Biznes, Radiem PIN i Radiem Tok FM, dostarcza u?ytkownikom najbardziej aktualne informacje dotycz?ce gie?dy, gospodarki, ekonomii i finansów w postaci multimedialnej.

W ramach tego serwisu, przy wspó?pracy z Nokia, powsta?a sekcja mobile.bankier.tv. Jest to pierwsza w Polsce telewizja internetowa nagrywana za pomoc? telefonu multimedialnego Nokia N93.

„Zastosowanie telefonu multimedialnego pozwoli?o ekipie redakcyjnej serwisu Bankier.TV na zupe?nie nowe, niestandardowe podej?cie do dziennikarstwa – mówi Maciej Klepacki marketing manager Bankier.pl. Jest to troch? inne spojrzenie na mobiln? telewizj?, rozumian? obecnie jako ogl?danie tradycyjnej TV na telefonie komórkowym. My chcieliby?my u?ywa? nowoczesnych narz?dzi, które pozwalaj? na dostarczanie newsów, wiadomo?ci czy te? komentarzy gie?dowych na strony portalu jeszcze szybciej ni? do tej pory„ – dodaje Klepacki.

Reporterzy posiadaj?cy telefon, który umo?liwia nagrywanie wysokiej jako?ci materia?ów multimedialnych, maj? teraz mo?liwo?? kilkakrotnie szybciej i sprawniej uzyska? wypowiedzi analityków,  czy te? komentarze ekspertów np. do otwarcia sesji na warszawskiej gie?dzie albo konferencji prasowej spó?ki. Wsz?dzie tam, gdzie zastosowanie tradycyjnej kamery wraz z ca?? ekip? obs?uguj?c? nagranie wyd?u?a, a czasem uniemo?liwia szybkie dostarczenia wiadomo?ci u?ytkownikom portalu, pojawia si? alternatywa w postaci mobile.bankier.tv. Zastosowanie tego typu rozwi?za? to znaczne zwi?kszenie dost?pno?ci dziennikarzy do potencjalnych materia?ów. Nie ma ju? potrzeby wspólnej obecno?ci kamerzysty z reporterem. Jest to istotne zw?aszcza w momencie, gdy w tym samym czasie odbywaj? si? dwie lub trzy konferencje prasowe spó?ek gie?dowych z których relacje przeprowadza Bankier.TV. Wówczas prezentowane na nich fakty, cz?sto bardzo istotne dla inwestorów, mog? natychmiast, jeszcze w trakcie samej konferencji trafi? na strony portalu.

„Jest to bez w?tpienia pionierski projekt maj?cy na celu pokazanie pewnego trendu i pojawiaj?cych si? mo?liwo?ci przed tzw. mobilnym dziennikarstwem. Nikt nie oczekuje, ?e materia?y nagrane telefonem ju? dzi? zast?pi? tradycyjne nagrania. Nale?y je traktowa? raczej jako warto?ciowe uzupe?nienie serwisu Bankier.TV i zbieranie do?wiadcze? z tego obszaru”  – mówi Maciej Klepacki marketing manager Bankier.pl.

Zastosowanie urz?dze? multimedialnych Nokia Nseries dostarczonych przez Nokia pozwoli?o redakcji portalu Bankier.pl na w pe?ni mobilne dziennikarstwo i wykroczenie poza standardowe nagrania multimedialne umieszczane dotychczas na portalu.

„Jeste?my przekonani, ?e dzi?ki takim urz?dzeniom jak Nokia N93, wideo stanie si? takim samym masowym zjawiskiem jak mobilna fotografia” — powiedzia? Kuba Pancewicz, dyrektor generalny Nokia Poland. „Dzi?ki wspó?pracy z portalem Bankier.pl mo?emy pokaza? internautom, ?e pliki wideo mo?na przesy?a? nawet w oryginalnych rozmiarach bezpo?rednio z urz?dzenia do internetowych serwisów wideo. Dzi?ki mobilnemu komputerowi multimedialnemu Nokia N93 dzielenie si? naj?wie?szymi informacjami jest tak ?atwe, jak ich nagrywanie i ogl?danie”.– dodaje Kuba Pancewicz.

Zarówno Bankier.pl jak i Nokia Poland nie wykluczaj? dalszej wspó?pracy w obszarze zastosowania multimediów i nowoczesnych technologii.

www.mobile.bankier.tv

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry