Ta?sza reklama w Onecie

Wiosenna promocja OnetBanerów oraz nowy cennik umożliwiają obniżenie kosztów kampanii reklamowej w portalu. Zaproponowane przez Onet.pl upusty sięgają nawet 50-ciu procent.
OnetBanery to prosty, innowacyjny system reklamowy dzi?ki któremu reklamodawcy mog? samodzielnie zaprojektowa? swój baner reklamowy oraz zaplanowa? i zrealizowa? w?asn? kampani? promocyjn? na stronach najwi?kszego polskiego portalu. Warty podkre?lenia jest fakt, ?e kampanie wykorzystuj?ce to narz?dzie, mog? by? realizowane nawet w oparciu o niewielkie bud?ety, rz?du kilkuset  z?otych. Dzi?ki temu jest to idealne narz?dzie promocji dla ma?ych i ?rednich firm, które chc? zaistnie? w Internecie, a nie sta? ich na kampanie w innych mediach.

Wiosenna promocja polega na usuni?ciu dop?aty za geotargetowanie, dzi?ki czemu nie jest pobierana oplata za wy?wietlanie banerów w wybranych miastach i regionach Polski. To powoduje oszcz?dno?ci od 30 do 50-ciu procent kosztów kampanii. Promocja obowi?zuje do ko?ca kwietnia 2007 roku.

Od 2 kwietnia b.r. portal wprowadzi? nowy cennik na OnetBanery. Dzi?ki temu w wi?kszo?ci kategorii, ceny emisji banerów zosta?y znacznie obni?one w stosunku do wcze?niej obowi?zuj?cych.
Ta?sza reklama w Onecie 1

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry