Mniejsze oplaty przy zatrudnianiu cudzoziemców

26 października br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. Na jego mocy, ulegnie ona zmniejszeniu. Obecnie, jest to jedna z barier, utrudniających pozyskiwanie pracowników – cudzoziemców. Konfederacja Pracodawców Polskich wyraziła zadowolenie z kierunku przyjętych zmian, niemniej wskazuje także na konieczność dalszej liberalizacji przepisów.
Polscy pracodawcy mają problem z pozyskiwaniem specjalistów i realizacją kontraktów. Brak wykwalifikowanej kadry jest konsekwencją między innymi utrzymującej się emigracji pracowników oraz niedopasowania profilu kształcenia do potrzeb gospodarki. Uzasadniona jest zatem konieczność znoszenia barier administracyjnych dla pozyskiwania pracowników – cudzoziemców. 

Konfederacja Pracodawców Polskich zdecydowanie popiera obniżenie wysokości opłat uiszczanych za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. Wysokość ta powinna odpowiadać faktycznym kosztom administracyjnym, związanym z jego rozpatrzeniem. KPP podkreśla zdecydowanie, że państwo nie powinno czerpać korzyści z faktu pośrednictwa i żądać zapłaty za tę swoistą usługę. Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia ten projekt.

Zdaniem KPP, istnieje jednocześnie konieczność pilnej zmiany niedawno znowelizowanego rozporządzenia regulującego zasady określające zatrudnianie pracowników – cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Konfederacja Pracodawców Polskich – już na etapie prac nad nowelizacją tego rozporządzenia – wskazywała, że ograniczenie czasu zatrudniania obcokrajowca do 3 miesięcy w każdym półroczu sprawi, iż możliwości wykorzystania nowych przepisów będą dalece mniejsze. Praktyka pokazała, że nasze przewidywania były słuszne – zainteresowanie przedsiębiorców cudzoziemskimi pracownikami jest niewielkie. Pracodawca, zatrudniając pracownika, musi go odpowiednio przygotować – przeprowadzić szkolenie BHP, zapoznać z warunkami pracy, pokazać sposób jej wykonywania, zapewnić odpowiednie warunki socjalne. By temu sprostać, potrzeba czasu i pieniędzy. Kwartalny okres powoduje, że inwestycja – jaką jest przygotowanie do pracy pracownika – nie przynosi rezultatów i oczekiwanego zwrotu. Ograniczenie takie jest również niekorzystne dla  samych pracowników – przez 3 miesiące nie mają oni bowiem szans zarobić wystarczających pieniędzy, by wyjazd był dla nich opłacalny.

KPP postuluje zlikwidowanie 3-miesięcznego ograniczenia. Dalsza liberalizacja tych przepisów jest jedyną szansą, by mogły one znaleźć praktyczne zastosowanie i poprawić trudną sytuację pracodawców związaną z brakiem wykwalifikowanych pracowników.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry