NWZA Prokomu

26 kwietnia 2002 roku odbyło się w Gdyni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prokom Software SA, zwołane na wniosek Zarządu Spółki. Obecni akcjonariusze dysponowali akcjami uprawniającymi do 57,63% wszystkich głosów uprawnionych do głosowania na WZA.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło szereg uchwał dokonujących zmian w Statucie Spółki. Do najważniejszych z nich należą:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, co jest związane z emisją 72 524 akcji serii F, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy z dnia 30 września 1999 roku, skierowaną w całości do kadry kierowniczej The Polished Group SA – spółki należącej do Grupy Kapitałowej Prokom Software SA (akcje serii F, o wartości nominalnej 1 złoty każda, są akcjami zwykłymi na okaziciela oraz uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2003 roku). Obecnie kapitał akcyjny Prokom Software SA wynosi nie mniej, niż 13.534.524 złotych i nie więcej, niż 14.934.524 złotych.

2. Zmiana liczby członków Rady Nadzorczej Spółki z pięciu, do czterech osób. W wyniku tej zmiany Ryszard Krauze ma prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, a nie jak dotychczas dwóch.

3. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożyła Pani Beata Stelmach. Na jej miejsce NWZA powołało Pana Marka Modeckiego.

Rada Nadzorcza Spółki, obradująca w nowym składzie, powołała Panią Beatę Stelmach do składu Zarządu Prokom Software SA, na stanowisko Członka Zarządu.

http://www.prokom.pl

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry