Onet.eu dla Polaków na Wyspach Brytyjskich

Grupa Onet.pl uruchomiła Onet.eu – specjalną wersję strony głównej portalu dla Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich.
Według szacunków, liczba Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii waha się od ośmiuset tysięcy do ponad miliona. W większości są to ludzie młodzi, dynamiczni i operatywni, nie obawiający się wyzwań i ciężkiej pracy. Z myślą o nich portal Onet.pl przygotował specjalną wersję strony głównej – Onet.eu.

Onet.eu to główna strona portalu w wersji dedykowanej polonii brytyjskiej, wzbogacona o materiały prasowe i fotograficzne, redagowane przez w?asn? londy?sk? redakcj?. Mo?na znale?? na niej przede wszystkim wa?ne i u?yteczne informacje bezpo?rednio z Wysp Brytyjskich. Poza lokalnymi informacjami jest tu tak?e obszerny przegl?d artyku?ów z prasy polonijnej, brytyjskiej i irlandzkiej.

Brytyjski rynek internetowy nale?y do najbardziej rozwini?tych w Europie. Z sieci korzystaj? ponad 43 miliony mieszka?ców Wysp, co stanowi ok. 71 procent populacji. Polacy, cz??ciowo przejmuj?c styl zachowa? powszechny na Wyspach, do??czaj? do jednego z najbardziej aktywnych w internecie spo?ecze?stw na ?wiecie. Znajduje to odzwierciedlenie w obserwowanych przez nas wej?ciach na portal Onet w?a?nie z Wielkiej Brytanii – mówi Micha? Bonarowski, Redaktor Naczelny i Dyrektor Wydawniczy portalu Onet. – Najwi?ksze medium Internetowe w Polsce dostarcza Polakom istotnych dla nich informacji, niezale?nie od tego gdzie mieszkaj? i pracuj? – dodaje Bonarowski.

Polacy mieszkaj?cy w Wielkiej Brytanii i w Irlandii, dzi?ki wykorzystanemu przez Onet.pl systemowi rozpoznawania adresu geograficznego komputera (tzw. geo IP), wchodz?c na stron? g?ówn?  Onetu, automatycznie znajd? si? na stronie Onet.eu. W dowolnym momencie mo?na powróci? na Onet.pl, korzystaj?c z funkcji „Prze??cz na…”, umieszczonej w prawym górnym rogu strony. Z tego rozwi?zania mo?na korzysta? wielokrotnie, wybieraj?c wersje strony g?ównej Onet.eu lub Onet.pl.

www.onet.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top