PBI – kryteria dla przyszłych udziałowców

Ogłoszona przez Polskie Badania Internetu deklaracja poszerzenia grona wspólników spotkała się z zainteresowaniem ze strony branży interaktywnej. Do PBI zgłosiło się 20 podmiotów. W najbliższych dniach rozpoczną się rozmowy z zainteresowanymi, finalizujące poszerzenie grona wspólników.

Ze względu na liczbę podmiotów chętnych do objęcia udziałów, PBI uzgodniło kryteria, według których zostaną w obecnej turze przyjęci kolejni udziałowcy:

  • Nabywanie udziałów

– Udziałowcy na poziomie założycielskim – wspólnikiem z liczbą udziałów równą tym, jaką dysponuje każdy z założycieli PBI, będzie mogła zostać firma, której zasięg serwisów internetowych w Megapanelu przekracza 50% (według ostatnich dostępnych danych).
– Udziałowcy mniejszościowi – spółki, których zasięg serwisów internetowych (według danych jw.) wyniósł między 20% a 50% otrzymały propozycję objęcia 1/3 liczby udziałów, jakimi dysponuje każdy z  założycieli PBI.
– Firmy, których zasięg serwisów internetowych przekracza 50%, będą mogły skorzystać z dwóch opcji nabycia udziałów, tj. możliwości nabycia udziałów w liczbie równej tej jaką dysponuje każdy założyciel PBI (Udziałowcy na poziomie założycielskim) lub możliwość nabycia 1/3 liczby udziałów(Udziałowcy mniejszościowi.
– Zarówno w przypadku Udziałowców na poziomie założycielskim jak i Udziałowców mniejszościowych podstawą do nabycia udziałów jest posiadanie zasięgu na własnej powierzchni reklamowej (decyduje wpis do bazy WhoIs).
– Podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych mogą być reprezentowane wyłącznie przez jedną spółkę z danej grupy.

  • Powoływanie Rady Nadzorczej

– Podmiotom o liczbie udziałów na poziomie założycielskim przysługuje prawo do powołania po jednym członku Rady Nadzorczej, natomiast Udziałowcy mniejszościowi mogą zgodnie powołać jednego wspólnego członka – pod warunkiem, że ich łączna liczba udziałów jest nie mniejsza niż liczba udziałów przysługująca Udziałowcowi na poziomie założycielskim.

W gestii udziałowców PBI leży między innymi: możliwość zgłaszania na bieżąco uwag metodologicznych na Prezydium Rady Badania, a w przypadku rekomendacji branży, dotyczącej organizacji przetargu – współtworzenie założeń do postępowań przetargowych.

Kryteria ustanowione przez dotychczasowych właścicieli PBI stoją u podstawy poszerzenia grona udziałowców spółki. Firmy niespełniające założonych kryteriów otrzymają możliwość zasiadania w nowej, zmienionej Radzie Badania – zyskując tym samym realny wpływ na kształt badania, bez konieczności partycypowania w jego kosztach. Wolą właścicieli PBI jest, by w obradach Rady Badania, pełniącej rolę konsultacyjno-doradczą mógł wziąć udział każdy zainteresowany podmiot.

Rada Badania czuwa nad prawidłową realizacją badania internetu zarówno pod względem metodologicznym jak i technicznym. Dba o równe traktowanie badanych podmiotów, a także porównywalność wyników pomiędzy rożnymi typami witryn/aplikacji oraz sprawuje pieczę nad zgodnością standardów z wytycznymi branżowymi (ESOMAR). Ma również wpływ na kontrolę jakości danych oraz uczestniczy w wypracowaniu nowych rozwiązań metodologicznych i badawczych.

Po rozszerzeniu Rady Badania, dla sprawności decyzyjnej, planowane jest wyodrębnienie jej Prezydium. Przewidziano w nim miejsce dla reprezentantów: PBI, agencji badawczych, domów mediowych, organizacji branżowych i sieci reklamowych. W Prezydium RB zasiądzie również niezależny reprezentant wyłoniony z Rady Badania.

Wpisy promowane

  • Jak wysłać paczkę do Niemiec?
    Niemcy to ponad 83-milionowy kraj, który jest największym sąsiadem, a zarazem jednym z największych partnerów handlowych Polski. Nasza gospodarka jest ...
  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry