Praca tymczasowa potrwa dłużej

Zgodnie z założeniami przygotowanego projektu nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, okres pracy pracownika tymczasowego wydłuży się z 12 do 18 miesięcy. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera zaproponowany kierunek zmian, ponieważ pokrywa się on z wysuwanymi od kilku już lat postulatami pracodawców.
Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji pracy tymczasowej, jako nowej, szczególnej formy zatrudnienia i delegowanie pracowników tymczasowych na potrzeby innego pracodawcy, było dobrym rozwiązaniem. Jednak według KPP dotychczas obowiązująca ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wymaga pilnych zmian. Niezbędne jest wyeliminowanie tych rozwiązań, które blokują możliwość rozwoju potrzebnych polskiemu rynkowi pracy instytucji.

Głównym problemem na rynku pracy jest trudność znalezienia i zatrudnienia odpowiednich pracowników, szczególnie teraz, gdy gospodarka rozwija się w przyspieszonym tempie. Dodatkowo w związku z falą emigracji coraz więcej firm odczuwa niedobory kadr, dlatego polscy pracodawcy coraz częściej „wypożyczają” pracowników tymczasowych.

– Dalszy rozwój elastycznych form zatrudnienia w Polsce jest nieunikniony i może przynieść wszystkim zainteresowanym korzyść – uważa Henryk Michałowicz, ekspert KPP. Bardzo ważną propozycją jest wydłużenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy – z 12 miesięcy do 18. – Taka zmiana w zdecydowany sposób umożliwi rozwój pracy kontraktowej dla specjalistów i pozwoli przełamać stereotyp pracy tymczasowej jako substytutu gorszego zatrudnienia. Uważamy, że termin ten powinien być wydłużony nawet do 24 miesięcy – dodaje Michałowicz.

Agencje zatrudnienia dostosowują ofertę do potrzeb pracodawców i pracowników, a podejmowana współpraca umożliwia m.in. zdobywanie nowych doświadczeń, czy podniesienia już posiadanych kwalifikacji. Agencje te uzupełniają w ograniczonym oczywiście zakresie lukę, jaka powstała po likwidacji wielu szkół zawodowych i fali emigracji zarobkowej. Edukacyjna działalność agencji zatrudnienia nie odnosi się tylko i wyłącznie do prac prostych, nie wymagających wysokich kwalifikacji. Rozwój gospodarczy i związane z nim projektowe podejście do realizacji profesjonalnych zadań powoduje, że coraz częściej firmy nie mają potrzeby utrzymywać na stałe wysokokwalifikowanej i dobrze opłacanej kadry. Stąd większe zapotrzebowanie na rozwój zatrudnienia typu kontraktowego.

KPP uważa, że obowiązujący przepis ustawy, ograniczający zatrudnianie pracowników tymczasowych przez pracodawców, którzy w ciągu sześciu miesięcy dokonali zwolnień znacznej liczby pracowników stałych w istotny sposób ogranicza możliwości działania polskich firm. Szczególnie tych, które inwestują lub reorganizują swoje struktury w celu sprostania rosnącej konkurencji. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich istnieje uzasadniona wątpliwość, czy dotychczas obowiązujący przepis art. 3 jest zgodny z Konstytucją z uwagi na naruszenie wolności gospodarczej.

"Zdecydowanie jednak jesteśmy przeciwni przypisaniu wyłącznie związkom zawodowym uprawnień do decydowania o możliwości wydłużenia lub skrócenia czasu korzystania przez danego pracodawcę z pracy pracowników tymczasowych." W ocenie KPP nie ma to jakiegokolwiek uzasadnienia, tym bardziej, że stopa uzwiązkowienia w Polsce wynosi zaledwie kilkanaście procent ogółu zatrudnionych pracowników, a więc faktyczna możliwość stosowania takich porozumień byłaby znacznie ograniczona. Cechą stosunku pracy tymczasowej jest jego trójpodmiotowość. Z jednej strony zawiązany zostaje stosunek pracy łączący pracownika tymczasowego z daną agencją pracy tymczasowej, która staje się jego pracodawcą, a z drugiej powstaje więź prawna o charakterze gospodarczym, łącząca agencję z pracodawcą korzystającym z jej usług. 'Poza tym uważamy, że przyznanie kompetencji podmiotowi trzeciemu (związkom zawodowym) o decydowaniu o sytuacji prawnej innego podmiotu (agencji pracy tymczasowej) może zostać uznane jako przepis naruszający w istotnym stopniu konstytucyjną zasadę wolności działalności gospodarczej."

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia proponowane przez posłów zmiany dotyczące znoszenia zbędnych obciążeń biurokratycznych nakładanych na pracę tymczasową.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry