Praca tymczasowa potrwa dłużej

Zgodnie z założeniami przygotowanego projektu nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, okres pracy pracownika tymczasowego wydłuży się z 12 do 18 miesięcy. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera zaproponowany kierunek zmian, ponieważ pokrywa się on z wysuwanymi od kilku już lat postulatami pracodawców.
Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji pracy tymczasowej, jako nowej, szczególnej formy zatrudnienia i delegowanie pracowników tymczasowych na potrzeby innego pracodawcy, było dobrym rozwiązaniem. Jednak według KPP dotychczas obowiązująca ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wymaga pilnych zmian. Niezbędne jest wyeliminowanie tych rozwiązań, które blokują możliwość rozwoju potrzebnych polskiemu rynkowi pracy instytucji.

Głównym problemem na rynku pracy jest trudność znalezienia i zatrudnienia odpowiednich pracowników, szczególnie teraz, gdy gospodarka rozwija się w przyspieszonym tempie. Dodatkowo w związku z falą emigracji coraz więcej firm odczuwa niedobory kadr, dlatego polscy pracodawcy coraz częściej „wypożyczają” pracowników tymczasowych.

– Dalszy rozwój elastycznych form zatrudnienia w Polsce jest nieunikniony i może przynieść wszystkim zainteresowanym korzyść – uważa Henryk Michałowicz, ekspert KPP. Bardzo ważną propozycją jest wydłużenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy – z 12 miesięcy do 18. – Taka zmiana w zdecydowany sposób umożliwi rozwój pracy kontraktowej dla specjalistów i pozwoli przełamać stereotyp pracy tymczasowej jako substytutu gorszego zatrudnienia. Uważamy, że termin ten powinien być wydłużony nawet do 24 miesięcy – dodaje Michałowicz.

Agencje zatrudnienia dostosowują ofertę do potrzeb pracodawców i pracowników, a podejmowana współpraca umożliwia m.in. zdobywanie nowych doświadczeń, czy podniesienia już posiadanych kwalifikacji. Agencje te uzupełniają w ograniczonym oczywiście zakresie lukę, jaka powstała po likwidacji wielu szkół zawodowych i fali emigracji zarobkowej. Edukacyjna działalność agencji zatrudnienia nie odnosi się tylko i wyłącznie do prac prostych, nie wymagających wysokich kwalifikacji. Rozwój gospodarczy i związane z nim projektowe podejście do realizacji profesjonalnych zadań powoduje, że coraz częściej firmy nie mają potrzeby utrzymywać na stałe wysokokwalifikowanej i dobrze opłacanej kadry. Stąd większe zapotrzebowanie na rozwój zatrudnienia typu kontraktowego.

KPP uważa, że obowiązujący przepis ustawy, ograniczający zatrudnianie pracowników tymczasowych przez pracodawców, którzy w ciągu sześciu miesięcy dokonali zwolnień znacznej liczby pracowników stałych w istotny sposób ogranicza możliwości działania polskich firm. Szczególnie tych, które inwestują lub reorganizują swoje struktury w celu sprostania rosnącej konkurencji. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich istnieje uzasadniona wątpliwość, czy dotychczas obowiązujący przepis art. 3 jest zgodny z Konstytucją z uwagi na naruszenie wolności gospodarczej.

"Zdecydowanie jednak jesteśmy przeciwni przypisaniu wyłącznie związkom zawodowym uprawnień do decydowania o możliwości wydłużenia lub skrócenia czasu korzystania przez danego pracodawcę z pracy pracowników tymczasowych." W ocenie KPP nie ma to jakiegokolwiek uzasadnienia, tym bardziej, że stopa uzwiązkowienia w Polsce wynosi zaledwie kilkanaście procent ogółu zatrudnionych pracowników, a więc faktyczna możliwość stosowania takich porozumień byłaby znacznie ograniczona. Cechą stosunku pracy tymczasowej jest jego trójpodmiotowość. Z jednej strony zawiązany zostaje stosunek pracy łączący pracownika tymczasowego z daną agencją pracy tymczasowej, która staje się jego pracodawcą, a z drugiej powstaje więź prawna o charakterze gospodarczym, łącząca agencję z pracodawcą korzystającym z jej usług. 'Poza tym uważamy, że przyznanie kompetencji podmiotowi trzeciemu (związkom zawodowym) o decydowaniu o sytuacji prawnej innego podmiotu (agencji pracy tymczasowej) może zostać uznane jako przepis naruszający w istotnym stopniu konstytucyjną zasadę wolności działalności gospodarczej."

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia proponowane przez posłów zmiany dotyczące znoszenia zbędnych obciążeń biurokratycznych nakładanych na pracę tymczasową.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top