Prokom- ostatnia ugoda

26 września 2002 roku Prokom Software SA zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych trzecią ugodę, dotyczącą ostatniej części należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz Zakładu usług administrowania i eksploatacji KSI ZUS w Centralnym Ośrodku Obliczeniowym. Zgodnie z zawartym porozumieniem ZUS wypłaci Prokom Software SA kwotę 20,8 mln złotych powiększoną o podatek VAT. Prokom zrzekł się ustawowych odsetek od tej kwoty.

Od połowy 1999 roku do października 2001 roku Prokom świadczył na rzecz ZUS usługi wytworzenia oprogramowania oraz administrowania i eksploatowania KSI na tymczasowej platformie sprzętowej w środowisku UNIX udostępnionej Zakładowi bezpłatnie przez Prokom Software SA. Prace te prowadzone były przez pracowników Prokom Software SA z uwagi na konieczność zapewnienia Zakładowi możliwości wykonywania jego ustawowych obowiązków przy częstych zmianach uwarunkowań prawnych i przyspieszonym wprowadzeniu reformy emerytalnej.

Wykonane przez Prokom Software SA dodatkowe prace nie były uregulowane umową z Zakładem i nie zostały dotychczas w pełni rozliczone. Przypomnijmy, że 11 marca 2002 roku pomiędzy Prokom Software SA i ZUS zawarta została częściowa ugoda, w wyniku której Zakład przekazał Spółce kwotę 32 mln złotych powiększoną o podatek VAT. Stanowiła ona zwrot kosztów za usługi wykonywane przez Prokom Software SA w terenowych Ośrodkach Przetwarzania Danych ZUS.

20 maja 2002 roku zawarta została kolejna ugoda częściowa z ZUS dotycząca zwrotu kosztów jakie Prokom Software SA poniósł w związku z usługami administrowania i eksploatowania KSI na tymczasowej platformie sprzętowej. Zakład zobowiązał się wówczas do zapłaty na rzecz Spółki kwoty 33,9 mln złotych powiększonej o podatek VAT.

Wczoraj Prokom Software SA zawarł z ZUS trzecią i ostatnią ugodę na kwotę 20,8 mln złotych powiększoną o podatek VAT za usługi administrowania i eksploatacji w Centralnym Ośrodku Obliczeniowym w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 21 października 2002 roku.

W wyniku trzech zawartych dotychczas z Zakładem porozumień zakończone zostało postępowanie ugodowe, które Prokom prowadził z ZUS od listopada 2001 roku. W drodze zawartych porozumień Prokom Software SA otrzymał od ZUS łączne wynagrodzenie w wysokości 86,7 mln złotych. Spółka zrzekła się kwoty ponad 42,5 mln złotych roszczenia oraz ustawowych odsetek w wysokości 15,7 mln złotych od uzyskanych w drodze ugody kwot.

Zawarcie trzeciej ugody sądowej kończy proces rozliczania się z Zakładem z wykonanych przez Prokom prac, które nie były objęte umową, lecz których podjęcie było niezbędne dla przeprowadzenia reformy emerytalnej. Gdyby decyzja o podjęciu prac przez specjalistów Prokomu nad wdrożeniem i eksploatacją przejściowego systemu nie została podjęta w odpowiednim czasie, możliwość przekazania pierwszych pieniędzy do funduszy emerytalnych wystąpiłaby dopiero w połowie 2001 roku. – powiedział Ryszard Krauze, Prezes Zarządu Prokom Software SA.

Prokom Software SA był zobowiązany postanowieniami umowy do współdziałania z ZUS w rozwiązywaniu napotykanych problemów. W wyniku opóźnień i licznych zmian legislacyjnych, na przełomie listopada i grudnia 1998 roku podjęto decyzję o wykonaniu przejściowej wersji systemu w środowisku unixowym. Jedynie ta technologia pozwoliła na wytworzenie w tak krótkim czasie przejściowego oprogramowania, które umożliwiało bardzo szybkie uwzględnianie dalszych zmian, wynikających z nowelizowanych lub nowo wprowadzanych przepisów prawnych. Punktem odniesienia dla pracy wykonanej przez Prokom Software SA były szczegółowe przepisy wydawane lub nowelizowane w okresie 1997-2001 zawarte w 19 ustawach i towarzyszących im 48 aktach wykonawczych. Przepisy te nowelizowane były ponad 230 razy! System przejściowy miał funkcjonować do czasu zakończenia prac legislacyjnych i zakończenia prac nad docelowym systemem KSI.

Należy podkreślić, że zarówno wersja systemu na tymczasowej platformie sprzętowej, jak i wykonana później wersja docelowa na platformie mainframe, od początku zapewniały Zakładowi możliwość przekazywania do OFE 100% prawidłowo zweryfikowanych składek. Problemy, jakie wystąpiły przy transferze środków do funduszy emerytalnych, były spowodowane błędami w źródłowych dokumentach rozliczeniowych nadsyłanych przez płatników. Jednym z najistotniejszych elementów, który miał wpływ na rozwiązanie tego problemu była wprowadzona dopiero
w ubiegłym roku możliwość przesyłania dokumentów rozliczeniowych drogą elektroniczną, w wyniku czego liczba błędnych dokumentów otrzymywanych przez Zakład znacznie spadła.

Decyzja o wykonaniu przejściowej wersji systemu oznaczała dla Prokom
Software SA konieczność poniesienia bardzo dużych dodatkowych kosztów związanych z równoległą produkcją i utrzymaniem dwóch systemów. W wyniku opóźnień legislacyjnych zbudowanie przejściowego systemu było jedynym rozwiązaniem, które dawało szansę rozpoczęcia procesu przyjmowania składek i przekazywania ich do FUS, OFE i Kas Chorych w założonych ustawowo terminach, tj. od 1 kwietnia 1999 r.

http://www.prokom.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top