Prokom Software SA podpisał umowę z ZUS

W dniu 18 czerwca 2003 roku Prokom Software S.A. zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę uzupełniającą, której przedmiotem jest rozbudowa i modyfikacja eksploatowanego Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI ZUS) oraz wykonanie usług związanych z wdrożeniem tych zmian w Centrali i terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS. Zakres prac objętych umową wynika z konieczności dostosowania KSI ZUS, do zadań ZUS związanych ze zmianą przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych oraz nowych potrzeb zgłoszonych przez instytucje z nim współpracujące.
W szczególności umowa dotyczy sprzedaży licencji na oprogramowanie będące przedmiotem umowy, usług związanych z instalacją i integracją z eksploatowanym systemem zarówno modułów zmodyfikowanych jak i modułów nowych oraz nadzoru gwarancyjnego nad ich eksploatacją.

Założone prace obejmują m.in. obsługę zmian wynikających z rządowego pakietu „Przede wszystkim przedsiębiorczość” związanych głównie z uproszczeniem dokumentacji składanej przez płatników i ubezpieczonych, w tym zwolnienia wybranych płatników z obowiązku składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych. Ponadto obejmują obsługę informatyczną procesu nadawania numeru ubezpieczeniowego płatnikom składek (NUSP) oraz obsługę procesu wymiany danych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prace objęte umową uwzględniają także dostosowanie KSI ZUS w zakresie obsługi nowych zasad wymiany danych pomiędzy ZUS i NBP w tym szczególnie w zakresie uregulowań NBP związanych z wprowadzeniem m.in. międzynarodowego formatu rachunków bankowych NRB oraz umożliwienie dokonania zmian w zakresie informacyjnym formularzy bankowych ZUS.

Podpisana umowa pozwoli ponadto na modyfikację programu emisji dokumentów ubezpieczeniowych „Płatnik” zgodnie z wymaganymi prawem zmianami wprowadzonymi od 2001 roku oraz rozpoczęcie prac nad „kanałem dwustronnej komunikacji z płatnikiem”, dzięki któremu płatnicy uzyskają dodatkową możliwość weryfikacji swoich danych gromadzonych w centralnym rejestrze ubezpieczonych. Umowa przewiduje także wprowadzenie zmian funkcjonalnych niezbędnych dla podniesienia skuteczności prowadzonych postępowań wyjaśniających z płatnikami składek.

Całkowita wartość netto kontraktu wynosi 56,2 mln PLN. Umowa będzie realizowana do końca 2005 roku.

http://www.prokom.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Prokom Software SA podpisał umowę z ZUS

22 października 2002 roku Prokom Software SA zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umowę o świadczenie usług administrowania i eksploatowania Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) ZUS.

Celem umowy jest kontynuacja świadczonych przez Prokom Software SA na rzecz ZUS usług zapewniających sprawne funkcjonowanie KSI ZUS, w tym także jego infrastruktury techniczno-systemowej. Umowa wykonywana będzie przez okres 12 miesięcy. Wartość umowy wyniesie 113,8 mln złotych.

W ramach zawartej z ZUS umowy specjaliści Prokom Software SA, w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), wykonywać będą usługi administrowania i eksploatowania KSI ZUS w Centralnym Ośrodku Obliczeniowym w Centrali ZUS.

Do obowiązków Prokom Software SA należy również bezpośrednie wsparcie administrowania i eksploatowania KSI w 51 Oddziałach ZUS oraz ponad 260 jednostkach terenowych Zakładu, w tym w trzech ośrodkach przyjmowania danych w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu.

Zakres prac związanych z administracją i eksploatacją KSI ZUS w roku bieżącym będzie znacznie szerszy w stosunku do roku ubiegłego. Wynika to ze znaczącej rozbudowy systemu KSI ZUS w minionym roku oraz zwiększenia jego funkcjonalności, a także rozpoczynającego się właśnie procesu wyjaśniania dokumentów płatników i ubezpieczonych za lata 1999-2001.

W ramach ubiegłorocznej umowy świadczenie usług administrowania i eksploatacji KSI ZUS rozpoczynał zespół ok. 200 pracowników Prokom Software SA. W kolejnych miesiącach liczba ta zmniejszyła się do ok. 170 osób. Obecnie zawarta umowa zakłada kontynuację tego procesu. Początkowo, w administrowanie i eksploatację KSI ZUS, zaangażowanych będzie ok. 150 pracowników Spółki, a po upływie 12 miesięcy ich liczba zmniejszy się do ok. 100 osób.

Łącznie, w efekcie podjętych wspólnie z Zakładem działań, w okresie dwóch lat obsada pracowników Prokom Software SA zaangażowanych w administrowanie i eksploatację KSI ZUS zmniejszy się o ok. 50 proc. W kompetencjach Prokom Software SA pozostaną głównie najtrudniejsze zadania wymagające zaangażowania najwyższej klasy specjalistów.

KSI ZUS stanowi największy w kraju system, zarówno pod względem skali gromadzonych informacji, jak i częstotliwości oraz liczby korzystających z niego użytkowników, o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania polskiej gospodarki. W okresie roku KSI ZUS rozlicza składki stanowiące równowartość połowy budżetu państwa.

http://www.prokom.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top