Tel-Energo inwestuje w Pro Futuro

Jupiter NFI S.A. pozyskał nowego inwestora dla swojej wiodącej inwestycji

Podpisana 6 maja 2002 r. umowa inwestycyjna przewiduje emisję dla Tel-Energo niezabezpieczonych obligacji Pro Futuro o wartości PLN 64,147,000 zamiennych na akcje. Uzgodniona cena konwersji wynosi 27 500 zł za 1 akcję. Równocześnie Pro Futuro zakupi usługi dzierżawy łączy świadczone przez Tel-Energo. Umowa ma na celu zacieśnianie współpracy obydwu podmiotów w zakresie handlowym, finansowym i strategicznym przy możliwie maksymalnym ograniczeniu ryzyka.

Przez najbliższe cztery lata pozyskany przez Jupitera NFI partner obejmować będzie obligacje emitowane co kwartał przez Pro Futuro na pokrycie zobowiązań jakie Spółka posiada i będzie posiadać z tytułu korzystania z łączy światłowodowych Tel-Energo oraz na rozwój usług szerokopasmowego dostępu do Internetu i transmisji danych. Pierwsza emisja o wartości 2,04 mln zł jest konwertowalna po cenie 27.500 – tym samym już w najbliższym czasie Tel-Energo uzyska ok. 1% udział w akcjonariacie Pro Futuro. Dla operatora sieci FUTURO przyjęcie tej konstrukcji oznacza pozyskanie nowych środków na rozwój oraz pokrycie części kosztów dzierżawy łącz, która stanowiła dotychczas 30% ogółu wydatków spółki. Jednocześnie, umowa pozwoli Tel-Energo stać się głównym dostawcą Spółki w zakresie usług transmisji danych.

Pozyskanie finansowania dla Pro Futuro i pojawienie się inwestora branżowego w akcjonariacie Pro Futuro jest potwierdzeniem konsekwentnej realizacji strategii przez Jupitera NFI S.A. Fundusz, posiadający dotychczas 75,64% udział w kapitale i głosach na WZA spółki, już w minionym roku zapowiedział, że będzie się starał wzmocnić Pro Futuro poprzez pozyskanie nowych partnerów. Warunki umowy z Tel-Energo pozwolą Jupiterowi utrzymać pozycję akcjonariusza większościowego, jednocześnie znacznie zwiększając bezpieczeństwo Funduszu.

Tel-Energo stanie się wierzycielem i obligatariuszem Spółki i korzystać będzie m.in. z oprocentowania obligacji. W przypadku konwersji wszystkich przewidzianych umową obligacji, Tel-Energo otrzyma ponad 23% pakiet akcji Pro Futuro. W zależności od skali realizacji uzgodnionego przez strony podwyższenia kapitału Pro Futuro przez inwestora finansowego, udział Tel-Energo w Pro Futuro może wzrosnąć, a nastąpi to poprzez ewentualne obniżenie wysokości ceny konwersji.

Tel-Energo zapewniło sobie również pewne prawa akcjonariusza, które obejmują m.in.: posiadanie reprezentacji w Radzie Nadzorczej z prawem do uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Zarządu Spółki, prawo pierwokupu akcji oraz prawa wyjścia.
Strony umowy przewidują, przy założeniu podjęcia decyzji o dalszym zacieśnianiu współpracy obydwu podmiotów, wspólne świadczenie usług transmisji danych, dostępu do Internetu oraz innych usług opartych o platformy IP Tel-Energo.

Zdaniem Janusza Koczyka, prezesa Jupitera NFI S.A. „tak znaczne finansowanie zakładające cenę konwersji na poziomie 27,5 tys. zł za akcję przez jednego z najlepszych polskich inwestorów branżowych potwierdza słuszność inwestycji Funduszu w Pro Futuro. Uzyskana cena konwersji jest o 35% wyższa od ceny, którą za jedną akcję zapłacił Jupiter, a długotrwały charakter podpisanej umowy pozwala z optymizmem myśleć o przyszłości spółki”. Zdaniem Zarządu Tel-Energo przejęcie w przyszłości 100% akcji Pro Futuro może okazać się uzasadnione, szczególnie w kontekście postępującego procesu łączenia się krajowych operatorów telekomunikacyjnych niezależnych od TP S.A.

Na obecnym etapie inwestycja Tel-Energo w Pro Futuro może być traktowana jako średnioterminowa inwestycja portfelowa lub jako początek konsolidacji obydwu firm, które współpracują ze sobą już od ponad roku. Zakres działalności obu spółek jest komplementarny – Tel-Energo jest operatorem światłowodowej sieci szkieletowej, zaś Pro Futuro wykorzystuje własną szerokopasmową sieć dostępową, dzięki czemu Tel-Energo zyskuje rozwiązanie tzw. problemu ostatniej mili. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że wspólne działania obu operatorów prowadzą do zwiększenia ich efektywności i poprawy pozycji konkurencyjnej. Wejście Tel-Energo do grona akcjonariuszy firmy dodatkowo zwiększy efekt synergii.

Jupiter prowadzi także zaawansowane rozmowy z inwestorem finansowym, zainteresowanym kupnem znaczącego pakietu akcji Pro Futuro. Jednak niezależnie od dojścia do skutku tej transakcji, Fundusz pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki, której akcje stanowią obecnie ponad 30% wartości całego portfela Jupitera.

http://www.telenergo.pl
http://www.pro-futuro.com

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top