55 tysięcy Internautów w Dialogu

W sieci Dialog dzwoni obecnie ponad 350 tysięcy linii, co czyni go największym niezależnym operatorem telefonii stacjonarnej w Polsce. Z usług dostępu do Internetu korzysta prawie 55 tysięcy internautów.

Przychody z działalności podstawowej spółki za III kwartały 2002 roku wyniosły 264 mln zł i wykazują tendencję wzrostową. Po 9 miesiącach br. Dialog osiągnął nadwyżkę w przychodach w wysokości 14,2 mln zł w stosunku do założeń budżetowych. Wynik ten był możliwy do osiągnięcia dzięki położeniu większego nacisku na przyłączanie klientów biznesowych. Wskaźnik biznes-mix (obrazujący udział linii instytucjonalnych w ogólnej liczbie linii dzwoniących) na koniec września 2002 roku wyniósł 20,0 proc. wobec 17,6 proc. na koniec ubiegłego roku.

Spółka prowadzi gruntowną restrukturyzację kosztów. W pierwszym półroczu br. zaowocowało to osiągnięciem oszczędności 6,6 mln zł w odniesieniu do kosztów założonych w budżecie. Podejmowane od początku roku działania owocują coraz wyższym poziomem oszczędności w stosunku do budżetu. Po trzech kwartałach wyniosły one 16 mln zł.

Począwszy od stycznia 2002 roku spółka już w sposób trwały osiąga dodatni wskaźnik EBITDA (wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i koszty RMK koncesji). Na koniec pierwszego kwartału wyniósł on 29 mln zł, na koniec czerwca 53,1 mln zł, a po trzech kwartałach już 90 mln zł i jest to wynik lepszy od zakładanego w budżecie o 29,7 mln zł.

Wynik operacyjny EBIT po 9 miesiącach jest ujemny i wynosi -26 mln zł. W samym trzecim kwartale EBIT wyniósł -2,9 mln zł wobec -23,1 mln zł po sześciu miesiącach 2002 r., co świadczy o stałej poprawie efektywności gospodarowania spółki na poziomie operacyjnym.
Jednym z najistotniejszych parametrów wedle którego ocenia się efektywność operatora telefonii stacjonarnej jest liczba “linii dzwoniących” przypadająca na jednego pracownika. Wskaźnik ten w Dialogu jest na poziomie średniej europejskiej i w dalszym ciągu ulega systematycznej poprawie – w I kwartale wynosił 260, po I półroczu – 276, natomiast na koniec września wynosił 300 “linii dzwoniących” na jednego zatrudnionego.

Dla porównania: France Telecom – 232, Deutsche Telecom – 284 (dane odpowiednio strony www operatorów).

Strata netto spółki po 9 miesiącach wyniosła 201,5 mln zł i był to wynik nieznacznie lepszy od zakładanego w budżecie (-203 mln zł.)
Poprawa wyników na działalności operacyjnej nie w pełni przełożyła się na poziom wyniku finansowego netto. Przyczyną jest wysoki poziom kosztów finansowych.

Po 9 miesiącach koszty finansowe wyniosły 177,7 mln zł i były wyższe od zakładanych o 24,4 mln. zł. Przyczyną był wysoki kurs EURO, który powodował powstanie wysokich ujemnych różnic kursowych (z których znaczna część ma jednak charakter statystyczny, to znaczy nie powodujący bezpośredniego wypływu gotówki z firmy). Samych kosztów związanych ze zobowiązaniami koncesyjnymi zanotowano 72,4 mln zł. Ponadto koszty związane z obsługą obligacji i transakcji zabezpieczających wyniosły 104,9 mln zł.

http://www.dialogok.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry