Microsoft: nowe zasady zgodności operacyjnej

Microsoft poinformował o wprowadzeniu zmian w zakresie technologii i procedur biznesowych, które mają na celu zwiększenie otwartości produktów firmy, a także poszerzenie zgodności operacyjnej oraz możliwości wyboru dostępnych dla programistów, partnerów, klientów i firm konkurencyjnych.

Microsoft wdroży przede wszystkim cztery nowe zasady zgodności operacyjnej oraz podejmie związane z nimi działania w odniesieniu do produktów biurowych powszechnego użytku:
1.    zapewnienie otwartych połączeń;
2.    promowanie możliwości w zakresie przenoszenia danych;
3.    poprawienie zgodności ze standardami branżowymi;
4.    wspieranie bardziej otwartego stosunku do klientów i branży, w tym do inicjatywy otwartego dostępu do kodu źródłowego.

„Działania te stanowią ważny krok i znacząca zmianę w sposobie przekazywania przez nas informacji o naszych produktach i technologiach. W ciągu ostatnich 33 lat przekazywaliśmy mnóstwo informacji setkom tysięcy naszych partnerów na całym świecie, a także przyczynialiśmy się do tworzenia tej branży. Jednak dzisiejsza informacja to ważny krok w kierunku dalszego zwiększenia transparentności. Naszym celem jest popieranie większej zgodności operacyjnej oraz możliwości wyboru dostępnych dla klientów i programistów przez uczynienie naszych produktów bardziej otwartymi oraz poprzez przekazywanie jeszcze większej ilości informacji o naszych technologiach” – powiedział Steve Ballmer, prezes Microsoft Corp.

Jak powiedział Ray Ozzie, główny architekt oprogramowania w firmie Microsoft, podjęte działania odzwierciedlają znaczenie, jakie użytkownicy indywidualni i przedsiębiorstwa przykładają do łatwości przekazywania informacji. Architektury heterogeniczne są w przedsiębiorstwach normą, wobec czego zgodność operacyjna pomiędzy różnymi aplikacjami i usługami stała się wymogiem o kluczowym znaczeniu.

„Klienci chcą, aby dostawcy oprogramowania i usług, w tym zwłaszcza Microsoft, zapewnili dostateczną elastyczność, tak aby każdy programista mógł użyć otwartych interfejsów i danych do efektywnego integrowania aplikacji, bądź do tworzenia całkiem nowych rozwiązań. Zwiększenie otwartości naszych produktów da programistom dodatkowe możliwości wprowadzania innowacji i dostarczania wartości klientom” – powiedział Ray Ozzie.

„Zasady i działania, które ogłosił obecnie Microsoft, stanowią bardzo znaczące rozszerzenie starań firmy na rzecz zwiększenia zgodności operacyjnej. Chociaż Microsoft poczynił w ostatnich latach znaczny postęp w zakresie zgodności operacyjnej, w tym współpracował z nami w ramach Rady IEC (Interoperability Executive Customer Council — rada wykonawcza klientów ds. zgodności operacyjnej), dzisiejsza informacja oznacza całkiem nowy poziom jego zaangażowania w tę sprawę” – powiedział Manfred Wangler, wiceprezes ds. badań i technologii w firmie Siemens.

„Ogłoszone przez Microsoft zasady i działania dotyczące zgodności operacyjnej przyniosą korzyści szerszej społeczności informatyków. Zapewnienie otwartych połączeń do produktów powszechnego użytku firmy Microsoft stwarza duże możliwości dla większości programistów, a to będzie sprzyjać lepszej zgodności operacyjnej oraz lepszym możliwościom wyboru na rynku. Oczekujemy konstruktywnego, uporządkowanego, wielostronnego dialogu, który zapewni rozwój tych zasad i działań w kierunku wytyczonym przez zainteresowane strony” – powiedział Thomas Vogel, szef działu zarządzania informacją, Novartis Pharma.

Zasady i działania dotyczące zgodności operacyjnej odnoszą się do następujących produktów firmy Microsoft: Windows Vista (w tym platforma .NET), Windows Server 2008, SQL Server 2008, Office 2007, Exchange Server 2007 i Office SharePoint Server 2007, a także do przyszłych wersji wszystkich tych produktów.

Najważniejsze elementy podjętych przez firmę Microsoft działań na rzecz wdrożenia nowych zasad zgodności operacyjnej to:
–    Zapewnienie otwartych połączeń do produktów powszechnego użytku firmy Microsoft. W celu umożliwienia lepszego łączenia z produktami innych firm, Microsoft opublikuje na swojej witrynie WWW dokumentację wszystkich interfejsów programowania (API) oraz protokołów komunikacyjnych produktów powszechnego użytku, o ile są one używane również przez inne produkty firmy Microsoft. Dostęp do tych informacji będzie bezpłatny i nie będzie wymagał licencji. Otwarty dostęp do tej dokumentacji umożliwi łączenie się aplikacji innych firm z wymienionymi produktami na takich samych zasadach, na jakich łączą się inne produkty firmy Microsoft.
–    Microsoft niezwłocznie opublikuje w MSDN ponad 30 tys. stron dokumentacji protokołów klientów i serwerów systemu Windows. Dokumentacja ta była dotąd dostępna tylko na warunkach licencji na dostęp do tajemnic handlowych w ramach programów WSPP (Microsoft Work Group Server Protocol Program) i MCPP (Microsoft Communication Protocol Program). Dokumentacja protokołów innych produktów objętych nowymi zasadami, takich jak Office 2007, zostanie opublikowana w najbliższych miesiącach.
–    Microsoft wskaże na swojej witrynie WWW, które protokoły są chronione patentami oraz będzie udzielać licencji na nie na rozsądnych, niedyskryminujących warunkach, za niską opłatą tantiemową. Jako ułatwienie dla osób zainteresowanych takimi licencjami, Microsoft udostępni wykaz konkretnych swoich patentów i zgłoszeń patentowych dotyczących każdego protokołu.
–    Microsoft zobowiązuje się nie wytaczać procesów sądowych twórcom oprogramowania z otwartym dostępem do kodu źródłowego w przypadku implementacji takich protokołów oraz niekomercyjnej dystrybucji takiej implementacji. Twórcy tacy będą mogli używać bezpłatnie wspomnianej dokumentacji w celu opracowywania produktów. Przedsiębiorstwa mogą dystrybuować komercyjnie taką implementację protokołów pod warunkiem uzyskania licencji patentowej od firmy Microsoft. To samo dotyczy przedsiębiorstw, które uzyskają taką implementację od dystrybutora nieposiadającego takiej licencji patentowej.
–    Udokumentowanie obsługi standardów branżowych przez produkty firmy Microsoft oraz rozszerzeń tych standardów. W celu zwiększenia transparentności i zgodności operacyjnej, przy implementacji standardów w produktach powszechnego użytku Microsoft będzie współpracować z innymi dużymi producentami implementującymi dany standard, tak aby zapewnić pełną, spójną i zgodną operacyjnie implementację w jak najszerszej grupie produktów tej klasy.
–    Microsoft udostępni programistom dokumentację obsługi tych standardów, w tym ich rozszerzeń mających wpływ na zgodność operacyjną z innymi implementacjami danego standardu. Dokumentacja ta zostanie opublikowana na witrynie WWW firmy Microsoft i będzie dostępna bezpłatnie, bez licencji. Działania te umożliwią programistom implementującym standardy zapoznanie się z użyciem danego standardu przez produkt firmy Microsoft, a tym samym będą sprzyjać lepszej zgodności operacyjnej z korzyścią dla klientów.  Microsoft udostępni wykaz swoich patentów dotyczących takich rozszerzeń oraz będzie udzielać licencji na te patenty na rozsądnych, niedyskryminujących warunkach.
–    Udoskonalenie Office 2007 w celu zapewnienia większej elastyczności formatów dokumentów. W celu umożliwienia użytkownikom szerszego wyboru formatów dokumentów, Microsoft zaprojektuje nowe interfejsy API do aplikacji Word, Excel i PowerPoint pakietu Office 2007, tak aby umożliwić programistom zapewnienie obsługi dodatkowych formatów, a użytkownikom ustawienie tych formatów jako domyślnych przy zapisywaniu dokumentów.
–    Uruchomienie inicjatywy zgodności operacyjnej z oprogramowaniem z otwartym dostępem do kodu źródłowego. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie zgodności operacyjnej pomiędzy technologiami komercyjnymi i społecznościowymi opartymi na otwartym dostępie do kodu źródłowego a produktami firmy Microsoft. W ramach inicjatywy zostaną zapewnione zasoby i udogodnienia, takie jak laboratoria, wstawki, dokumentacja techniczna oraz możliwości bieżącej współpracy przy rozwijaniu produktów.
–    Rozszerzanie zasięgu i dialogu branżowego. W ramach internetowego forum zgodności operacyjnej będzie prowadzony stały dialog z klientami, programistami i środowiskami zainteresowanymi otwartym dostępem do kodu źródłowego. Ponadto zostanie uruchomiona inicjatywa w zakresie zgodności operacyjnej dokumentów, mająca na celu zapewnienie możliwości wymiany danych pomiędzy powszechnie stosowanymi formatami.

Rada IEC — organizacja doradcza założona w 2006 r., złożona głównie z dyrektorów ds. informatycznych i ds. technicznych ponad 40 przedsiębiorstw i instytucji rządowych z całego świata będzie pomagać firmie Microsoft w realizacji powyższych zasad i działań. Pełny tekst nowych zasad zgodności operacyjnej firmy Microsoft oraz pełny wykaz podejmowanych przez nią działań można znaleźć pod adresem: www.microsoft.com/presspass/presskits/interoperability/default.mspx.

Ogłoszone zasady i działania dotyczące zgodności operacyjnej odzwierciedlają zmieniające się otoczenie prawne, z jakim ma do czynienia Microsoft i cała branża informatyczna. Stanowią one istotny krok w ramach stałych wysiłków firmy na rzecz realizacji obowiązków określonych w orzeczeniu Europejskiego Sądu Pierwszej Instancji (CFI) z września 2007 r.

„Jak powiedzieliśmy natychmiast po orzeczeniu CFI we wrześniu ub. r., Microsoft zdecydowanie zamierza podjąć wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić pełną zgodność z prawem europejskim. Ogłoszone przez nas teraz inicjatywy oznaczają zobowiązanie do realizacji decyzji CFI w części odnoszącej się do zasad zgodności operacyjnej naszych produktów. W najbliższych tygodniach będziemy podejmować dalsze kroki w celu realizacji pozostałej części orzeczenia CFI. Zamierzamy w pełni informować o tym Komisję Europejską, aby mogła ona ocenić wszystkie nasze działania” – powiedział Brad Smith, radca prawny firmy Microsoft.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry