Nawyki a wydruki

Firmy Lexmark i Ipsos przedstawiły wyniki badania prezentujące stosunek pracowników biurowych do drukowania w środowisku biznesowym. Ankietę przeprowadzono wśród 5 676 respondentów w trzynastu krajach Europy.

W badaniu uwzględniono szereg wskaźników, zebranych podczas poprzedniego badania, przeprowadzonego przez Ipsos na początku roku 2006 w sześciu krajach  Europy. Celem pierwszego raportu była analiza zachowań i poglądów na temat drukowania dokumentów biurowych, a także ich wpływu na środowisko i koszty firmy. W wyniku ankiety uzyskano obraz zmian nastawienia użytkowników w ciągu dwóch minionych lat.

Badania wpisują się w kampanię, „Drukuj mniej, oszczędzaj więcej”, prowadzoną przez firmę Lexmark wśród użytkowników drukarek oraz podejmowane działania edukacyjne. Mają one na celu skłonienie pracowników biurowych do oszczędnego drukowania i utrwalenia dobrych nawyków przy korzystaniu ze sprzętu drukującego. 

Znajomość poglądów i zachowań użytkowników drukarek pomaga firmie Lexmark uświadamiać firmom problemy związane z drukowaniem – przede wszystkim nieefektywne wykorzystanie papieru i idący w ślad za nim negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Najważniejsze wnioski z raportu:

•    Niemal wszystkich europejskich pracowników (90%) niepokoi negatywny wpływ marnotrawstwa papieru na finanse firmy i środowisko naturalne…
•    …jednak liczba drukowanych stron jest wciąż duża, mimo niewielkiego spadku w niektórych krajach.
•    O marnotrawstwo papieru częściej obwiniamy kolegów, niż siebie
•    Niemal dwie trzecie europejskich pracowników (62%) twierdzi, że mogłoby zmniejszyć liczbę drukowanych stron o 30% bez straty na produktywności
•    Co druga firma wprowadziła ostatnio zmiany w sposobie drukowania
•    Niemal dwie trzecie europejskich pracowników (62%) uważa, że wprowadzone zmiany pozwoliły im znacznie (22%) lub trochę (40%) zwiększyć efektywność pracy.

Szczegółowe wyniki:

Zużycie papieru w Europie wykazuje oznaki spowolnienia
Średnia liczba stron drukowanych w biurach przez europejskich pracowników zmniejszyła się w ciągu ostatnich dwóch lat. Tendencja ta jest jednak słaba i liczba stron drukowanych w ciągu dnia jest wciąż duża: 31 w stosunku do 34 dwa lata temu.

Nawyki a wydruki 1

Optymistyczny jest fakt, że odsetek pracowników przyznających, że wydruki są często tworzone bez potrzeby, wzrósł w tym samym okresie z 52% to 55%. Wyniki te wskazują, że w kwestii propagowania oszczędnego wykorzystywania drukarek, pozostaje jeszcze wiele do zrobienia…

Powyższy trend jest zauważalny szczególnie w sektorze publicznym i firmach produkcyjnych, deklarujących wzrost świadomości marnotrawienia papieru odpowiednio o 6 do 7 punktów procentowych.

Nawyki a wydruki 2

Zgromadzone wyniki badań przeanalizowano również pod kątem sektora gospodarki, w którym działają poszczególne przedsiębiorstwa. Okazało się, że w 2006 roku najwięcej – aż 47 stron dziennie na jednego pracownika drukowano w firmach handlowych. Dwa lata później wskaźnik spadł w tym sektorze do 34 stron.
W 2007 roku na pierwszym miejscu pod względem liczby stron drukowanych przez jednego pracownika znalazła się branża usługowa. Pomimo spadku z 46 stron w 2006 roku do 36 w 2007, branża ta plasuje się na pozycji lidera.

Nawyki a wydruki 3

Do trzech krajów, w których największy odsetek pracowników twierdzi, że wiele dokumentów drukowanych jest bezcelowo, należą Polska (84%), Austria (61%) i Francja (60%). Gdy zapytano pracowników, czy osobiście drukują bez potrzeby, pierwszą trójkę tworzyły Polska (51%), Austria (32%) i Szwecja (32%).
Powyższe wyniki obrazują rozdźwięk między percepcją a rzeczywistością. Szwecja była postrzegana w badaniu jako kraj „najbardziej ekologiczny” i niemal jedna trzecia ankietowanych Europejczyków (32%) uważa Szwedów za naród najbardziej dbający o środowisko.

Krajami, w których najmniejsza liczba pracowników uważa, że w ich firmie drukuje się dużo są Norwegia, Portugalia i Hiszpania. Gdy jednak zapytano pracowników o ich osobiste nawyki związane z drukowaniem, na czoło wysunęły się Portugalia, Włochy i Hiszpania, spychając Norwegię w dół listy.

Nawyki a wydruki 4

Po raz kolejny okazuje się, że krajami najbardziej zorientowanymi na ochronę środowiska są te, w których pracownicy są najbardziej krytyczni wobec samych siebie. W związku z powyższymi wynikami Lexmark sugeruje, by firmy silniej koncentrowały się na kształtowaniu nawyków świadomego drukowania, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie marnotrawstwa papieru.

Polska: Ujęcie lokalne
Wyniki Polski wskazują, że liczba stron drukowanych dziennie w przeliczeniu na jednego pracownika wyniosła w ubiegłym roku 30. Ta liczba plasuje nasz kraj w średniej europejskiej. Jednak w stosunku do takich krajów jak Norwegia i Szwecja, gdzie liczba stron drukowanych dziennie wynosi odpowiednio 20 i 22, mamy dużo do zrobienia. Co  ciekawe 84 procent ankietowanych w polskich przedsiębiorstwach twierdzi, że w ich miejscu pracy wiele wydruków wykonywanych jest niepotrzebnie. Jednak tyko 51 procent z nich przyznaje, że marnuje papier.

Nawyki a wydruki 5

Kierownictwo firm powinno wspierać pracowników we wdrażaniu dobrych nawyków

Według respondentów badania, połowa europejskich firm (49%) zrewidowała już korporacyjne polityki drukowania dokumentów. Co więcej, ogromna większość (90%) europejskich pracowników jest świadoma wpływu marnotrawstwa papieru na środowisko. Wśród firm, które zredukowały ilość druku, niemal połowa (42%) dokonała tego skłaniając pracowników do ograniczenia ilości drukowanych dokumentów.

Nawyki a wydruki 6

Propagowane przez firmę Lexmark hasło „Drukuj mniej, oszczędzaj więcej” wywarło duży wpływ. Wyniki badania pokazują jednak, że przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu wdrażały strategie ograniczania zużycia papieru. Zaledwie 12% spośród firm, które zracjonalizowały drukowanie, wdrożyło konieczność wprowadzenia kodu PIN przed wydrukowaniem dokumentu, obarczając pracowników indywidualną odpowiedzialnością za każdą wydrukowaną stronę. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że dwie trzecie europejskich pracowników (62%) wciąż utrzymuje, iż mogą zmniejszyć ilość drukowanych dokumentów o 30%.

Wyniki raportu prezentują znaczną zmianę podejścia do oszczędnego drukowania wśród przedsiębiorstw, jakie dokonało się w ciągu minionych dwóch lat. Okazuje się jednak, że pracodawcy mogą przyczynić się do dalszego zmniejszenia zużycia papieru, wpływając na zmianę przyzwyczajeń i zachowań pracowników. Pracownicy wciąż są przekonani o tym, że sami zużywają niewiele papieru, jednocześnie utrzymując, że przedsiębiorstwo, w którym są zatrudnieni jest w tym względzie znacznie mniej oszczędne. Ponad połowa pracowników (55%) uważa, że marnotrawstwo papieru w ich miejscu pracy jest znaczne, tymczasem zaledwie jedna czwarta ankietowanych (27%) przyznaje, że sami marnują papier.

Nawyki a wydruki 7

Lexmark zachęca pracodawców i pracowników do przyjęcia odpowiedzialnej postawy i redukcji wpływu drukowania na finanse przedsiębiorstwa i środowisko, ponieważ dane liczbowe są niepokojące:

•    Polityka ekologiczna. Mniej niż połowa (47%) europejskich firm stworzyła własny kodeks ekologiczny. Odsetek ten waha się od 34% we Włoszech, do 78% w Szwecji.

•    Niemal dwie trzecie pracowników w Europie uważa, że może ograniczyć ilość wydruków o 30% bez zmniejszania produktywności. Firmy powinny im w tym pomóc, poznać ich oczekiwania i wspierać w dobrych praktykach.

•    Kluczową sprawą jest edukacja – jedna trzecia (33%) europejskich pracowników zatrudnionych w firmach, które nie dokonały racjonalizacji druku, nie ma uwag do obecnej polityki drukowania, zaś ponad połowa (54%) twierdzi, że problemy drukowania nie są dla firmy sprawą priorytetową.

•    Nie obawiajmy się zmian – W 49% firm, które w minionych dwóch latach dokonały „niewielkich lub strukturalnych zmian dotyczących druku”, 62% pracowników uważa, że zmiany te wpłynęły korzystnie na efektywność pracy.

•    Czas na działanie – ilość niepotrzebnych wydruków nieznacznie się zmniejsza. Należy skupić się na poważnych zmianach i sprawić, by pracownicy nie obawiali się, że zmniejszenie liczby wydruków pogorszy ich wydajność.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top