Prokom współpracuje z PZU

W dniu 31 lipca br. Prokom Software SA podpisał z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA. Aneks do umowy z dnia 10 lutego 2000 roku o świadczenie usług informatycznych, dotyczący sprawowania przez Prokom opieki nad Systemem Informatycznym PZU (SI PZU). W Aneksie strony ustaliły zakres usług i gwarantowane wynagrodzenie w pierwszym roku świadczenia usług. Wynagrodzenie to nie przekroczy 58,3 mln zł. W okresie kolejnych 2 lat Prokom Software SA świadczyć będzie usługi w takim zakresie i za wynikającym z niego wynagrodzeniem, jaki na wniosek Zarządu PZU zostanie ustalony przez Strony do 31 maja każdego kolejnego roku trwania umowy.

Celem podpisanego aneksu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania SI PZU, który należy do największych tego typu systemów w kraju. Obejmuje on system ubezpieczeniowy INSURER, system finansowo-księgowy FKX oraz infrastrukturę techniczną tych systemów złożoną z blisko 400 serwerów Unix, ponad 4000 stacji roboczych, 390 sieci lokalnych oraz 380 routerów. Zadaniem Prokomu jest monitorowanie pracy SI PZU oraz bieżące dostosowywanie jego funkcjonalności zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Zakładu. W efekcie zapewniona zostanie stabilna i bezpieczna eksploatacja systemu obsługującego działalność operacyjną
i rachunkowość PZU SA.

W trakcie trwających ponad 2 miesiące negocjacji strony ustaliły zakres usług uwzględniający obecną wielkość i złożoność systemu. Nad zapewnieniem prawidłowej eksploatacji SI PZU czuwać będzie blisko stuosobowy zespół specjalistów Prokomu, który strony uznały za niezbędne minimum dla realizacji postawionych przez PZU zadań. Opiekę informatyczną, polegającą na bieżącym dostosowywaniu oprogramowania INSURER i FKX do zmieniających się potrzeb PZU, sprawować będzie 38 informatyków. Prawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania, w ramach opieki eksploatacyjnej, zajmował się będzie 45 osobowy zespół konsultantów wdrożeniowych, natomiast nadzór nad infrastrukturą techniczną zapewni 12 konsultantów technicznych.

„Ustalony w umowie zakres zadań wymaga zwiększenia obsady pracowników Prokom. Z tego też powodu dokonano weryfikacji wynagrodzenia. Praktyka pokazała, że stawiane przez PZU zadania wymagały zaangażowania dwukrotnie większych niż zakładaliśmy zasobów. Należy pamiętać, że oprogramowanie eksploatowane w PZU jest oprogramowaniem dedykowanym, w pełni dostosowanym do potrzeb Zakładu
i na bieżąco aktualizowanym do zmieniających się uwarunkowań biznesowych i prawnych. W efekcie, przez ostatnie 2 lata nastąpił blisko 50-procentowy wzrost funkcjonalny systemu. Obecna umowa sankcjonuje więc rzeczywiste zaangażowanie ze strony Prokom Software SA.” – powiedział Ryszard Krauze, Prezes Zarządu Prokom Software S.A.

Aby przygotować administratorów PZU do stopniowego przejmowania obowiązków Prokomu, dodatkowo w ramach ustalonego wynagrodzenia, Prokom opracuje cykl szkoleń na nośnikach elektronicznych z zakresu eksploatacji oprogramowania.

Umowa przewiduje możliwość rozwiązania po upływie 18 miesięcy. Gwarantuje to PZU dostępność zasobów Prokomu dla zapewnienia eksploatacji systemu oraz stałość stawek w okresie obowiązywania umowy, przy jednoczesnej możliwości jej wypowiedzenia w sytuacji, gdyby prace nad wdrożeniem nowego systemu informatycznego w PZU uległy przyspieszeniu.

http://www.prokom.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top