Ugoda częściowa Prokom Software i ZUS

Opublikowano: 15 marca 2002. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , , , ,

11 marca 2002 roku Prokom Software S.A. zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ugodę dotyczącą części należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz Zakładu usług administrowania i eksploatacji KSI ZUS na tymczasowej platformie sprzętowej. W myśl porozumienia ZUS wypłaci Prokom kwotę 32 mln złotych powiększoną o podatek VAT. Prokom zrzekł się ustawowych odsetek od tej kwoty.

W okresie od maja 1999 roku do października 2001 roku Prokom świadczył na rzecz ZUS usługi wytworzenia oprogramowania oraz administrowania i eksploatowania KSI na tymczasowej platformie sprzętowej. Prace te, prowadzone zarówno dla Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych, jak i ośrodków terenowych ZUS, prowadzone były przez pracowników Prokom z uwagi na konieczność zapewnienia Zakładowi możliwości wykonywania jego ustawowych obowiązków przy częstych zmianach uwarunkowań prawnych i przyspieszonym wprowadzeniu reformy emerytalnej. Wykonane przez Prokom dodatkowe prace nie były uregulowane umową z Zakładem i nie zostały dotychczas rozliczone.

Uzgodniona przez strony kwota stanowi zwrot części kosztów za usługi wykonane przez Prokom w terenowych Ośrodkach Przetwarzania Danych (OPD) ZUS.

W wyniku zawartej ugody kwota, pozostała do uregulowania przez Zakład wobec Prokom z tytułu wykonania, administrowania i eksploatowania przejściowego systemu, uległa zmniejszeniu z ponad 144 mln złotych do maksymalnie 98,5 mln złotych. Kwota ta dotyczy kosztów wykonania powyższych prac na rzecz Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych. Spółka zgodziła się, na tym etapie ugody, zrezygnować również z ponad 12 mln zł ustawowych odsetek, a także z ponad 2 mln zł należności głównej. Prokom oraz ZUS zadeklarowały, że zamierzają osiągnąć porozumienie w kwestii pozostałej spornej kwoty do 30 kwietnia 2002 roku.

Cieszy mnie zawarte z ZUS porozumienie. Aby zapewnić Zakładowi możliwość wywiązania się z jego statutowych obowiązków ponieśliśmy ogromne koszty i wykonaliśmy cały szereg dodatkowych prac, chociaż nie były one uregulowane umową. Gdyby decyzja o podjęciu prac przez Prokom nad wdrożeniem i eksploatacją przejściowego systemu nie została podjęta w tamtym czasie możliwość przekazania pierwszych pieniędzy do funduszy emerytalnych wystąpiłaby dopiero w połowie 2001 roku – powiedział Ryszard Krauze, Prezes Prokom Software. Świadomi trudnej sytuacji budżetowej Zakładu jesteśmy skłonni zrezygnować z części naszych roszczeń – dodał Ryszard Krauze.

Prokom był zobowiązany postanowieniami umowy do współdziałania z ZUS w rozwiązywaniu napotykanych problemów. W wyniku opóźnień i licznych zmian legislacyjnych, na przełomie listopada i grudnia 1998 roku podjęto decyzję o wykonaniu przejściowej wersji systemu w środowisku unixowym. Jedynie ta technologia pozwoliła na wytworzenie w tak krótkim czasie przejściowego oprogramowania, które umożliwiało bardzo szybkie uwzględnianie dalszych zmian, jakie wynikały z nowelizowanych lub nowowprowadzanych przepisów prawnych. Punktem odniesienia dla pracy wykonanej przez Prokom były szczegółowe przepisy wydawane lub nowelizowane w okresie 1997-2001 zawarte w 19 ustawach i towarzyszących im 48 aktach wykonawczych. Przepisy te nowelizowane były ponad 230 razy. System przejściowy miał funkcjonować do czasu zakończenia prac legislacyjnych i zakończenia prac nad docelowym systemem KSI.

Należy podkreślić, że zarówno wersja systemu na tymczasowej platformie sprzętowej, jak i wykonana później wersja docelowa na platformie mainframe, od początku zapewniały Zakładowi możliwość przekazywania do OFE 100% prawidłowo zweryfikowanych składek. Problemy, jakie wystąpiły przy transferze środków do funduszy emerytalnych, nie były spowodowane nieprawidłowościami wykonanego przez Prokom oprogramowania, lecz błędami w źródłowych dokumentach rozliczeniowych nadsyłanych przez płatników. Jednym z najistotniejszych elementów, który miał wpływ na rozwiązanie tego problemu była wprowadzona dopiero
w ubiegłym roku możliwość przesyłania dokumentów rozliczeniowych drogą elektroniczną, w wyniku czego liczba błędnych dokumentów otrzymywanych przez Zakład znacznie spadła.

Decyzja o wykonaniu przejściowej wersji systemu oznaczała dla Prokomu konieczność poniesienia bardzo dużych dodatkowych kosztów związanych z równoległą produkcją i utrzymaniem dwóch systemów. W wyniku opóźnień zbudowanie przejściowego systemu było jedynym rozwiązaniem, które dawało szansę rozpoczęcia procesu przyjmowania składek i przekazywania ich do FUS, OFE i Kas Chorych w założonych ustawowo terminach, tj. od 1 kwietnia 1999 r.

http://www.prokom.pl

Sylwester KozakUgoda częściowa Prokom Software i ZUS

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.