Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Lumeny

W dniu 30.06.2006 Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę powołującą Artura Smółko oraz Annę Kochańską-Bernat na Wiceprezesów Zarządu Spółki. Jednocześnie dotychczas urzędujący Wiceprezesi Zarządu -Tadeusz Bieniak oraz Grzegorz Pietroń – zostali powołani na członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą w skład Zarządu Lumeny wchodzą obecnie trzy osoby – Tadeusz Browarek (Prezes Zarządu), Anna Kochańska-Bernat (Wiceprezes Zarządu) oraz Artur Smółko (Wiceprezes Zarządu).„Aktualne zmiany w Zarządzie Lumeny to w zasadzie kontynuacja już wcześniej rozpoczętych działań, mających na celu dostosowanie struktury organizacyjnej oraz modelu zarządzania spółką do obecnych realiów rynkowych – w ten sposób sprostamy wymogom nowoczesnego rynku IT oraz zaostrzonej walce konkurencyjnej.” – komentuje Tadeusz Browarek, Prezes Zarządu Lumena s-ka z o.o. , dodając – „Aby przyśpieszyć rozwój firmy, musimy wpierw zwiększyć efektywność naszego biznesu.”
Równocześnie ze zmianami w Zarządzie powołana została nowa kadencja Rady Nadzorczej. W nowym składzie Radę tworzą współwłaściciele Lumeny – Teresa Wojtkowska-Waluga, Grzegorz Pietroń oraz Tadeusz Bieniak (Przewodniczący Rady Nadzorczej). Zadaniem Rady Nadzorczej – odpowiednika Senior Management w spółkach amerykańskich – jest wspieranie Zarządu w formułowaniu i wdrażaniu planów strategicznych oraz monitorowanie ich realizacji, w oparciu o znajomość wewnętrznych procesów Lumeny oraz doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem w branży IT.
Jednym z najważniejszych zadań Zarządu jest dalsze rozwijanie centrów kompetencyjnych firmy. „Chcemy być firmą w większym stopniu usługową” – deklaruje Artur Smółko, Wiceprezes Zarządu, zapowiadając poszerzenie oferty produktowej spółki – „Rozbudowujemy potencjał handlowy i wdrożeniowy w obszarze rozwiązań bazodanowych i aplikacyjnych Oracle, a także w zakresie produktów Cisco Systems. Właśnie te obszary sprzedaży, obok produktów HP, SAP i Microsoft, mają stanowić o pozycji firmy na rynku IT.”Zgodnie z zaktualizowaną strukturą organizacyjną Artur Smółko, nadzorujący prace Pionu Rozwoju Biznesu, Pionu Centrów Kompetencyjnych oraz Piony Sprzedaży, Wsparcia i Serwisu odpowiedzialny jest zarówno za pozyskanie i utrzymanie Klientów w dotychczas obsługiwanych segmentach rynku, jak również za ekspansje na nowe obszary, na których Spółka dotychczas nie funkcjonowała.
Nową osobą w Zarządzie jest Anna Kochańska-Bernat, powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Nadzorując prace Działu Księgowości, Kadr, Marketingu oraz wewnętrznego IT, odpowiedzialna jest za zarządzanie i wewnętrzną organizację Spółki.
Anna Kochańska-Bernat związana jest z Lumeną od 1993 roku. Pełniła funkcję szefa działu prawnego i HR, następnie Dyrektora Wykonawczego Lumeny. Ostatnio pełniła funkcje Prezesa Zarządu spółki- córki Lumeny SPV LMN.  Ma lat 35, z wykształcenia jest prawnikiem.„Zarząd w obecnym składzie to przede wszystkim nowe siły i kompetencje kierownictwa Lumeny
w procesie zarządzania firmą. Kompetencje, które dotychczas nie były wykorzystane przez Lumenę w stu procentach. Rozszerzony w ten sposób skład kierownictwa firmy pozwoli Zarządowi i Radzie Nadzorczej efektywnie współpracować nad dalszym rozwojem spółki” – komentuje Tadeusz Bieniak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Lumeny.
Najbliższe plany Lumeny pozostają bez zmian – spółka planuje wejście na Giełdę Papierów Wartościowych, aczkolwiek przekształcenie Lumeny w spółkę akcyjną, zakładane wcześniej na połowę 2006 roku, planowane jest aktualnie na przełom 2006 i 2007 roku. Obecnie, w ramach przygotowań do procesu przekształcenia, trwają intensywne działania związane z optymalizacją procesów organizacyjnych, dostosowaniem sprawozdawczości finansowej do wymogów GPW, a także zwiększeniem rentowności funkcjonowania spółki oraz realizowanych przez nią kontraktów.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top