IBM, Microsoft i BEA opracowują specyfikacje dla transakcji biznesowych

Firmy Microsoft Corp., IBM Corp. i BEA Systems, Inc. (NASDAQ: BEAS) ogłosiły specyfikacje określające, w jaki sposób powinno się definiować, tworzyć i łączyć złożone procesy biznesowe w środowisku Web Services i wspierać firmy w koordynowaniu procesów biznesowych i transakcji w obrębie przedsiębiorstwa, a także w komunikacji z partnerami i klientami w systemach heterogenicznych. Ogłoszone nowe specyfikacje odnoszą się do komunikacji transakcji w ramach usług sieciowych: Web Services (WS-Coordination, WS-Transaction) i nowego języka opisującego procesy biznesowe (Business Process Execution Language for Web Services, BPEL4WS).

Proces biznesowy definiuje szereg zadań i kolejność ich wykonywania, a także typ wymienianych danych oraz zasady współpracy z innymi partnerami. BPEL4WS pozwala firmom opisać procesy biznesowe, które obejmują złożone Web Services i ustandaryzować wymianę informacji wewnętrznie i pomiędzy partnerami. WS-Coordination i WS-Transaction zapewniają firmom niezawodny i trwały schemat zarządzania złożonymi interakcjami web-serwisowymi, niezależnie od infrastruktury komputerowej. Co więcej, wskazują, jak partnerzy mogą wykorzystywać zestawy usług sieciowych i koordynować wyniki ich działań. Na przykład, biuro podróży może udostępniać swoje procesy biznesowe (takie jak aplikacje do rezerwowania hotelu, biletu lotniczego, czy wynajmu samochodu), jako Web Services, które mogą się integrować i wymieniać transakcje z procesami biznesowymi partnerów i klientów biura podróży. Przy użyciu BPEL4WS, WS-Coordination i WS-Transaction, klient biura podróży będzie mógł drogą elektroniczną podać agentowi szczegóły dotyczące wyjazdu; system agenta automatycznie znajdzie odpowiednią linię lotniczą, u swoich partnerów dokona rezerwacji hotelu czy samochodu do wynajęcia; kiedy proces rezerwowania zostanie ukończony, system odeśle klientowi potwierdzenie wszystkich dokonanych rezerwacji. W przypadku, gdy jedna z aplikacji zawiedzie, wszelkie wykonane zadania mogą być anulowane.

WS-Coordination
WS-Coordination pozwala koordynować działania związane z aktywnością biznesową. Proces biznesowy może obejmować wiele usług Web Services współpracujących ze sobą w ramach jednego rozwiązania. Każda usługa musi skoordynować swoje zadania z zadaniami innych serwisów, aby ukończyć cały proces. Koordynacja obejmuje sekwencjonowanie operacji w taki sposób, aby zgadzały się one w ostatecznym wyniku procesu biznesowego. Specyfikacja WS-Coordination określa strukturę, według której odbywa się koordynacja. Specyfikacja zapewnia standardowe mechanizmy do tworzenia i rejestrowania usług za pomocą protokołów transakcyjnych i koordynuje wykonanie operacji w środowisku Web Services. WS-Coordination umożliwia deweloperom kontrolowanie operacji, które łączą w sobie różnorodne współpracujące ze sobą usługi sieciowe.

WS-Transaction
WS-Transaction pozwala przedsiębiorstwom monitorować sukces lub błąd każdego pojedynczego koordynowanego działania w obrębie procesu biznesowego. Zapewnia to stworzenie elastycznego protokołu transakcyjnego wspomagającego spójne i niezawodne wykonywanie zadań w rozproszonych organizacjach w środowisku Web Services. Specyfikacja ta umożliwia ponadto reagowanie procesu biznesowego na błędy wykryte podczas wykonywania zadań.
WS-Transaction jest przeznaczona zarówno do krótko-, jak i długoterminowych transakcji, w ramach których zasoby nie mogą być zablokowane na czas trwania procesu biznesowego. W obu przypadkach WS-Transaction korzysta ze struktury, jaką zapewnia WS-Coordination pomagając wszystkim usługom Web Services w ukończeniu całego procesu.
Na przykład proces rezerwujący zasoby dla podróży zawiera wiele działań, które muszą zostać pomyślnie zakończone, przy czym niektóre z nich muszą przebiegać równocześnie, np. zakup biletów lotniczych, wynajem samochodu lub rezerwacja pokoju hotelowego. Użycie WS-Transaction i WS-Coordination pozwala mieć pewność, że wszystkie te działania – bez względu na ich różną dystrybucję na platformach programowych i w firmach, będą miały ten sam (pozytywny lub negatywny) skutek.

BPEL4WS
BPEL4WS jest językiem opartym na XML, który definiuje interakcje między procesami biznesowymi – zachodzącymi wewnątrz firm lub pomiędzy firmami. Dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą definiować złożone procesy biznesowe w ramach różnych firm, takie jak np. realizacja zamówień, lead management lub obsługa reklamacji. Te procesy biznesowe mogą wykorzystywać usługi Web Services dostarczone przez partnera handlowego, mogą również być w bezpieczny sposób udostępniane jako wybrane funkcje procesu biznesowego Web Services wewnętrznie lub partnerom.
Co więcej, BPEL4WS umożliwia realizowanie procesów biznesowych wewnątrz firm, jak też między firmami, nawet jeśli wykorzystują one odmienne technologie. Pozwala to firmom na realizowanie identycznych procesów w systemach różnych producentów i ułatwia wymianę informacji w obrębie przedsiębiorstw i pomiędzy kontrahentami.
BPEL4WS zastąpi istniejące rozwiązania IBM WSFL i MicrosoftŽ XLANG poprzez połączenie i rozszerzenie oferowanych przez nich funkcji.

Kiedy już proces biznesowy i połączenie z klientami, partnerami i wewnętrznymi jednostkami jest zdefiniowane z wykorzystaniem BPEL4WS, następnym krokiem jest koordynacja zadań, które będą wykonywane w ramach procesu biznesowego, w celu jego sprawnego przeprowadzenia. WS-Coordination i WS-Transaction uzupełniają BPEL4WS przez dostarczanie firmom metody koordynacji i integracji wielu odległych Web Services i procesów biznesowych w spójny i bezpieczny sposób w ramach różnych środowisk.

http://msdn.microsoft.com/webservices/
http://www.ibm.com/webservices/
http://dev2dev.bea.com/techtrack/standards.jsp

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry