PIT.pl: Ustawa abolicyjna

Ustawa abolicyjna została ogłoszona w środowym Dzienniku Ustaw. Obowiązująca od 6 sierpnia 2008 r. abolicja podatkowa to ustawa, wprowadzająca znaczącą ulgę podatkową dla osób osiągających dochody zagraniczne opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z umowami międzynarodowymi w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu występują dwie zasady opodatkowania dochodów zagranicznych: wyłączenia z progresją oraz odliczenia proporcjonalnego. Ta ostatnia zasada zobowiązuje podatników do zapłaty podatku dochodowego od dochodów zagranicznych w Polsce. Ustawa abolicyjna ma zrównać obie zasady, tzn. w praktyce zwolnić z podatku w Polsce dochody uzyskane za granicą i opodatkowane zasadą odliczenia proporcjonalnego.

Ustawa dotyczy okresu od 2002 r. i zawiera rozwiązania na przyszłość.

Gdy umowa międzynarodowa zwalnia dochód zagraniczny w Polsce z progresją, albo też w całości opodatkowuje go jedynie w Polsce (a nie za granicą), to ustawa abolicyjna nie znajdzie zastosowania w takich przypadkach.

Umowa nie znajdzie również zastosowania w stosunku do dochodów uzyskanych w określonych Państwach i terytoriach. Oznacza to, że dochody z takiego kraju nie korzystają z prawa do abolicji. Jeżeli podatnik osiąga dochody z kraju objętego listą oraz z kraju listą nie objętego, może skorzystać z abolicji w stosunku do kraju nie objętego listą.

Ustawa abolicyjna dotyczy następujących rodzajów dochodów (przychodów):

* ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy;
* z działalności wykonywanej osobiście:
o przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych; przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;
o przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
o przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek;
o przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;
o przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
o przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
+ osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;
+ właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością;
o przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;
* z pozarolniczej działalności gospodarczej:
o zasady ogólne (skala podatkowa, kpir);
o podatek liniowy (19%, kpir);
o ryczałt ewidencjonowany (ewidencja przychodów),
* z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Np. odsetki, niektóre zasiłki, przychody z najmu – nie podlegają ustawie abolicyjnej. Ustawie abolicyjnej nie podlegają przychody z działalności gospodarczej w ramach karty podatkowej. Wynika to z założeń dot. karty podatkowej – dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą nie mogą korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Ustawa abolicyjna dotyczy dochodów uzyskanych w latach 2002-2007. W związku z przedawnieniem zobowiązań podatkowych za rok 2002 decyzja powinna zostać wydana nie później, niż 30 listopada 2008 r. (aby uprawomocniła się w 2008 r.). Niemniej jednak w przypadku zwłoki w wydaniu decyzji podatnik utraci prawo do abolicji podatkowej za rok 2002, choć będzie mógł się domagać odszkodowania.

Od roku 2008 obowiązywać będzie odliczenie od podatku różnicy podatkowej objętej abolicją w latach 2002-2007 (ulga abolicyjna)

www.pit.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top