Prospekt emisyjny Internet Group zatwierdzony

Komisja Nadzoru Finansowego 19 marca 2007r. zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Internet Group w związku z ofertą publiczną 11.424.025 akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 26.206.000 akcji serii F oraz 11.424.025 praw do akcji serii F.
Oferta publiczna jest częścią transakcji, którą uzgodniły Zarządy Internet Group S.A. i CR Media Consulting S.A. w Porozumieniu Inwestycyjnym z dnia 10 sierpnia 2006 r. Zamiarem stron Porozumienia jest połączenie działalności w ramach jednej grupy kapitałowej. Spółka planuje sprzedać w Ofercie Publicznej 11.424.025 nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F akcji. Oferującym akcje Internet Group S.A. jest Dom Maklerski PKO BP. W wyniku transakcji Internet Group S.A. stanie się właścicielem 100% akcji CR Media Consulting S.A. oraz pozyska środki na dalszy rozwój grupy kapitałowej.

Celem połączenia działalności Internet Group S.A i CR Media Consulting S.A. jest zwiększenie skali działania, wykorzystanie efektu synergii oraz rozwinięcie działalności w nowych segmentach rynku. Spółki opracowały wspólną strategię budowy grupy kapitałowej na bazie dotychczasowej aktywności obu Spółek i zamierzają doprowadzić do faktycznego połączenia działalności obu podmiotów i ich spółek zależnych w ramach jednej grupy kapitałowej. Głównymi filarami działalności grupy, zgodnie z opracowaną strategią będą: Platforma biznesowa, Platforma mediowa, E-marketing i M-marketing oraz Media on-line.

Prospekt będzie dostępny w siedzibie Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta www.igroup.com.pl oraz na stronie Oferującego www.dm.pkobp.pl.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry