TP SA zawarła ugodę z akcjonariuszami Wirtualnej Polski

Ugoda przewiduje nabycie przez Virgo 19,54% akcji Wirtualnej Polski od GIF i Key7 za kwotę 165 milionów zł, ponadto dodatkowa kwota 55 milionów zł zostanie zapłacona po odzyskaniu kontroli nad przedsiębiorstwem Wirtualnej Polski przez Grupę TP.

Strony zobowiązały się zakończyć wszystkie toczące się postępowania prawne związane z wykonaniem umowy akcjonariuszy WP zawartej 26 października 2001 r. i zrzec się wszelkich roszczeń z tym związanych, w szczególności GIF i Key7 zrzekły się roszczeń przysługujących im wobec TP Internet Sp. z o.o. wynikających z wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 29 marca 2005 r. na mocy którego TP Internet Sp. z o.o. była zobowiązana do zawarcia z GIF i Key7 umów nabycia akcji WP za łączną kwotę 221 476 524 zł.

Zawarcie ugody kończy spór pomiędzy TP Internet Sp. z o.o. a mniejszościowymi akcjonariuszami WP dotyczący wykonania umowy akcjonariuszy WP zawartej 26 października 2001 r.

http://www.wp.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top