Internet Group podwyższa kapitał akcyjny

W dniu 17 października 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Group S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz emisji akcji Spółki w drodze oferty publicznej i subskrypcji prywatnej.
Ponadto NWZA podjęło uchwałę pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki

Uchwała jest efektem zawartego w dniu 10 sierpnia 2006 roku porozumienia inwestycyjnego pomiędzy Internet Group S.A. i CR Media Consulting S.A. Ma ono na celu zwiększenie skali działalności, wykorzystanie efektów synergii oraz rozszerzenie działalności na nowe segmenty rynku. Zgodnie z jego treścią akcjonariusze CR Media Consulting S.A. obejmą od 14.625.975 do 14.781.975 akcji nowej emisji Internet Group S.A. w zamian za część akcji CR Media Consulting S.A. w ramach oferty prywatnej. Ponadto Internet Group S.A. wyemituje maksymalnie 11.424.025 akcji, które zostaną zaoferowane w trybie oferty publicznej w zamian za wkłady pieniężne z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Grupa kapitałowa Internet Group S.A. skupiać będzie m.in. takie kompetencje jak:
– usługi telekomunikacyjne, w tym HaloNet oraz wirtualne call center,
– kompleksowa obsługa w zakresie marketingu online oraz planowania i zakupu powierzchni reklamowej, także w Internecie i poprzez Internet,
– media on-line,
– narzędzi wspierających wykorzystanie Internetu w działalności gospodarczej (m.in. e-faktura, e-podatki, portale firmowe, łączność),
– innowacje w zakresie wykorzystania Internetu jako kanału do dystrybucji i promocji innych mediów, takich jak radio, prasa czy telewizja.

„Decyzja NWZA to kolejny ważny krok w procesie budowania grupy kapitałowej Internet Group S.A. Fuzja obu Spółek przebiega zgodnie z planem. Zakończenie transakcji planowane jest na grudzień 2006r., a cele emisji zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Wspólna strategia jest już wdrażana, a jej efekty są widoczne w wielu projektach opartych na synergii zasobów obu spółek.” – mówi Jerzy Jędrzejczyk, Prezes Zarządu Internet Group S.A

W wyniku oferty zamkniętej, oferty publicznej oraz sprzedaży akcji CR Media Consulting S.A., Internet Group S.A. będzie 100% akcjonariuszem tej spółki.

www.igroup.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry