Konflikt na linii public relations – marketing?

Dużo się mówi współcześnie o występowaniu konfliktów pomiędzy dwoma współistniejącymi obszarami zarządzania w organizacji, jakimi są: public relations oraz marketing. Zarówno po jednej jak i po drugiej stronie pojawiają się wnioski czy opinie mówiące o braku takiego porozumienia i występowaniu konfliktów.
Wielu praktyków PR sugeruje wręcz, że nie można porozumieć się z menedżerami oraz specjalistami marketingu, że praktycy marketingu odbierają działaniom PR budżet, że nie ma porozumienia, a mamy do czynienia z permanentnym kryzysem komunikacyjnym, że blokowany jest przepływ informacji, że kampanie są niespójne. Podobnie jest w drugą stronę. Praktycy marketingu często, szczególnie podczas nieformalnych spotkań, ale również konferencji i sympozjów podkreślają pojawiające się problemy na linii marketing – PR.

Z uwagi na tak sformułowane opinie, a także funkcjonujące i potęgowane werbalnie w oparciu o przekaz formalny i nieformalny w obydwu branżach stereotypy, Zakład Public Relations Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie we współpracy z firmą Ideo, korporacją badawczą Pretendent oraz Akademią Marketingu QUESTUS przeprowadził badania w których zebrano opinie marketingowców na temat ich współpracy z PR-em.

Postanowiono potwierdzić lub zaprzeczyć tym być może nietrafionym i niewłaściwym stereotypom wzajemnego postrzegania. Konflikt o którym mowa w zasadzie nie istnieje, a to o czym się mówi wynika przede wszystkim ze stereotypów i naleciałości, a może nawet sztucznie wywoływanych problemów. Wyniki badań ukazują owszem istniejące konflikty, ale są to tylko konflikty naturalnie występujące pomiędzy tymi dwoma obszarami zarządzania. Badania dowodzą, że menedżerowie i specjaliści – praktycy marketingu, widzą szansę dla całej organizacji, która wynika z synergii działań komunikacyjnych realizowanych zarówno przez nich jak i tych pracowników, którzy odpowiedzialni są za PR. To dobry sygnał, zarówno dla jednych jak i drugich. Przeczy to stereotypom, (przynajmniej w jednym kierunku) mówiącym o wszechobecnych nieporozumieniach i wewnętrznej walce, która wyniszcza całą organizację – stwierdza pomysłodawca badań, dr Dariusz Tworzydło.

Przeprowadzone badania na temat „Konfliktów i obszarów porozumienia między marketingiem a public relations” wykazały, że według badanych specjalistów marketingu relacje pomiędzy PR a marketingiem są pozytywne. Przedstawiciele obydwu obszarów zarządzania przedsiębiorstwem potrafią realizować przypisane im zadania, wykorzystując synergiczny efekt jaki uzyskuje się w warunkach współpracy. Kontakty między specjalistami z zakresu marketingu, a osobami związanymi z public relations są bliskie i celowe. Przedstawiciele marketingu i PR w badanych firmach współpracują ze sobą, koordynują przydzielone im zadania i razem dążą do osiągnięcia efektów w postaci uzyskania określonych wyników finansowych z uwzględnieniem oczekiwanego wizerunku przedsiębiorstwa. – podsumował, Zbigniew Chmielewski, współautor badań.

Badania wykazały, iż kontakty pomiędzy przedstawicielami wspomnianych działów w prawie połowie przypadków są bardzo częste, nawet codzienne. Jest to dobre zjawisko, zważywszy, iż działania z zakresu PR i marketingu powinny być realizowane łącznie i systematycznie. Rozdzielenie wskazanych działań od siebie jest kierunkiem niesprzyjającym realizacji kompleksowej strategii komunikacyjnej w firmie. Osoby związane z marketingiem zgadzają się ze stwierdzeniem, że kontakt ze specjalistą z zakresu public relations jest konieczny przy każdej okazji i kampanii.

Potwierdza się również teza, mówiąca o zmianie świadomości i dążeniu do tworzenia jednostek – departamentów public relations – będących niejako spoiwem całości działań komunikacyjnych w firmie. Do projektów public relations przeznacza się coraz więcej osób zatrudnianych w konkretnych działach PR. Co prawda organizuje się jeszcze w wielu firmach działalność PR poprzez specjalistów ulokowanych w departamentach marketingu, ale sytuacja zmienia się w kierunku wyłączania i tworzenia odrębnych bytów, które owszem współpracują z marketingiem, ale jako niezależne – osobne działy. Dostrzeżono również, że coraz więcej organizacji posiadających w swoich strukturach dział marketingu, decyduje się równocześnie na równoległe zatrudnienie specjalisty z zakresu public relations.

Warto dodać, iż według marketingowców pomysły specjalisty z zakresu public relations są wykorzystywane do kompleksowych działań przedsiębiorstwa. Znaczna ilość osób związanych z marketingiem przyznaje, że w firmie jest potrzebna taka osoba jak praktyk PR i że ważne z punktu widzenia organizacji działania są z nim konsultowane. Marketingowcy zgadzają się ze stwierdzeniem, że praca PR-owca przyczynia się do rozwoju organizacji.

Osoby z działu marketingu nie traktują specjalisty z dziedziny public relations jako wroga, który stanowi zagrożenie dla ich stanowiska i kariery zawodowej, lecz jako partnera, który wspomaga zarówno marketing jak i działania organizacji jako całości. Oczywiście dostrzeżono również fakt występowania nieporozumień. I pomimo ogólnie dobrze postrzeganej współpracy nie są to konflikty rzadkie. Blisko połowa badanych stwierdza, że takie konflikty występują, w tym, 11% badanych twierdzi, że są one częste. Do głównych powodów występowania konfliktów pomiędzy PR a marketingiem zaliczyć można konflikty na tle swobody, samodzielności wypełniania obowiązków i podejmowania decyzji, różnice zdań, konflikt na tle odpowiedzialności za realizację projektów oraz na tle przydzielonych obowiązków.

Zdecydowana większość badanych marketingowców twierdzi, że dzięki praktykom PR przedsiębiorstwo uzyskuje rozgłos medialny dla realizowanych projektów. Nie spłaszczają oni jednak działań public relations do relacji medialnych. W odniesieniu bowiem do komunikacji wewnętrznej, wyraźnie stwierdzają, iż dzięki działaniom PR polepszany jest przepływ informacji pomiędzy pracownikami w firmie. Praktycy marketingu twierdzą również, iż dzięki współpracy między tymi dwoma obszarami firma odnotowuje wzrost wielkości sprzedaży. Efekty pracy są dostrzegalne np. w  postaci wzrostu zaufania klientów do firmy.

www.newsline.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top