BRE Bank nie zaakceptował planu restrukturyzacji Internet Group

Zarząd spółki Internet Group otrzymał decyzję głównego wierzyciela, BRE Banku SA w sprawie przedłożonego przez Zarząd w połowie czerwca planu kompleksowej restrukturyzacji finansowej Grupy. Komitet Kredytowy Zarządu Banku nie zaakceptował przedstawionego przez Spółkę planu oraz postanowił o wypowiedzeniu Umowy Kredytowej pomiędzy Bankiem a Spółką. W wyniku tej decyzji nowym Prezesem spółek: Call Center Poland S.A., ContactPoint Sp. z o.o., Webtel Sp. z o.o. oraz Grupa PINO Sp. z o.o (d. PRV Sp. z o.o.) został Cezary Hermanowski.

Jednocześnie, dnia 5 sierpnia 2010 r. do Spółki wpłynęło Wypowiedzenie Umowy Kredytowej zawartej pomiędzy Spółką a BRE Bank SA. Umowa Kredytowa została wypowiedziana przez BRE Bank SA z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia 5 sierpnia 2010 r. Wraz z Wypowiedzeniem Umowy Kredytowej BRE Bank SA wezwał Spółkę do przekazania kwoty ponad 76,8 mln PLN, która obejmuje zobowiązania Spółki wobec BRE Banku z tytułu kredytu. Zobowiązania te obejmują kapitał niezapadły, odsetki umowne, odsetki zapadłe oraz odsetki karne od odsetek zapadłych.

– Pomimo tego, że decyzja naszego głównego wierzyciela nie jest po myśli Zarządu Internet Group, to mamy do czynienia z sytuacją, która pozwala całkowicie zachować obecny model działalności operacyjnej naszych spółek zależnych. – mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group. – Wiem, że intencją BRE Bank SA, tak, jak i intencją Zarządu Internet Group jest utrzymanie sprawnej działalności biznesowej spółek zależnych i prowadzenie konsekwentnych działań budujących ich wartość, a w szczególności – aktywów z największym potencjałem. Wierzę, że dalsza kooperacja z BRE Bankiem będzie przebiegała sprawnie i kierować się będzie dobrem spółek umożliwiając bezpieczną i stabilną pracę całemu zespołowi Grupy Kapitałowej.– dodaje Prezes Wojciechowski.

Jak utrzymuje Internet Group decyzja BRE Banku nie wpłynie na działalność operacyjną spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Nie modyfikuje, ani nie wpływa także na warunki współpracy z Klientami i kontrahentami Spółki. Działalność biznesowa j będzie prowadzona zgodnie ze strategią rozwoju poszczególnych spółek.

W konsekwencji wypowiedzenia umowy kredytowej przez BRE Bank SA na stanowisko prezesa zarządu Call Center Poland S.A., ContactPoint Sp. z o.o., Webtel Sp. z o.o. oraz Grupa PINO Sp. z o.o (d. PRV Sp. z o.o.) został powołany Cezary Hermanowski.

– Moją intencją jest dalszy rozwój tych spółek, bo doceniam ich dotychczasowe osiągnięcia i głęboko wierzę w potencjał i know-how ich Zespołów. Aby zapewnić płynne działanie, chcę zaangażować dotychczasowych członków zarządów spółek do współpracy. Każda ze spółek będzie dalej działała na swoim polu pracując nad utrzymaniem wiodącej pozycji rynkowej i dostarczając najnowocześniejszych rozwiązań biznesowych. –  mówi Cezary Hermanowski, Prezes Zarządu spółek: Call Center Poland, ContactPoint, Webtel i Grupa Pino.

– Chciałbym, aby objęcie przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu tych spółek nie wpłynęło w żaden sposób na dotychczasowe, bardzo dobre relacje z kontrahentami i klientami. Będziemy świadczyć usługi naszym Klientom według tych samych standardów, mając na celu dalszy wzrost wyników finansowych oraz pozycji na rynku. Są to bardzo wartościowe spółki, które realizują strategię zorientowaną na podwyższanie jakości usług oraz dalszą rozbudowę portfolio prestiżowych klientów.– dodaje Cezary Hermanowski.

Nowy Prezes Zarządu spółek Call Center Poland, ContactPoint, Webtel i Grupy Pino nie zamierza przeprowadzać zmian personalnych w spółkach.

– Zmiany personalne w strukturze kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej Internet Group nie wpływają na dotychczasowy model biznesowy spółek. – mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group SA.

Jednocześnie, Zarząd Internet Group SA informuje, iż stanowisko Prezesa Zarządu CR Media Consulting SA w Upadłości z Możliwością Zawarcia Układu pełni Zbigniew Winiarek, zastępując tym samym Michała Dzienisza.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry